Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

Εμπαιγμός των Ηρώων ο εορτασμός χωρίς το τάμα του Έθνους

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως

“Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται”. Οἱ Ἥρωες τῆς ἀπελευθερωτικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἠγωνίσθησαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. Αὐτὰ ἦσαν τὰ κίνητρα τῶν θυσιῶν των. Οὐαί! Οὐαί! Οὐαί! Ἡμεῖς ἐφέτος ἑορτάζομεν τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσίν μας ὡς ἄπιστοι καὶ ἀπάτριδες. Τὸ λογότυπον τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ πανεθνικοῦ τούτου ἑορτασμοῦ προβάλλεται συνεχῶς χωρὶς τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ τὴν Σημαίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Οὐδαμοῦ συμβολίζεται ἡ Ἑλληνικὴ Πατρίς. Ἐπίσης, ὁ κατὰ τοιοῦτον τρόπον

ἑορτασμός οὗτος εἶναι καὶ ἐμπαιγμὸς τῶν Ἡρώων τῆς Ἐπαναστάσεως, διότι τὸ Ἱερὸν Τάμα αὐτῶν μὲ πρωτοπόρον τὸν Ἀρχιστράτηγον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, παραμένει ἀκόμη ἀνεκπλήρωτον, καίτοι ἀπεφασίσθη ὁμοφώνως μὲ τὸ Η΄ ψήφισμα τῆς Δ’ Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ἄργους (31-7-1829) νὰ πραγματοποιηθῇ ὁπωσδήποτε τὸ Τάμα. Ἀργότερον δέ, ἐπὶ πρωθυπουργίας Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ἐτέθη καὶ ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως.

Θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς. Ἀντὶ τοῦ Τάματος τῶν Ἡρώων καὶ Ἀγωνιστῶν τῆς συγκλονιστικῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, οἱ κυβερνῆται τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἄνευ ἐνδοιασμοῦ τινος, ἀπεφάσισαν καὶ ἔκτισαν μουσουλμανικόν τέμενος εἰς χῶρον τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καὶ μὲ χρήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, χωρὶς νὰ ἐρωτηθῇ ὁ πάντοτε προδομένος λαὸς οὗτος. Αὐτὸ τὸ Τέμενος θὰ χρησιμοποιοῦν καὶ οἱ Τοῦρκοι, οἱ αἰώνιοι ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπίσης, ἀντὶ τοῦ Τάματος εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως προετιμήθησαν αἱ ἀθλητικαὶ ἐγκαταστάσεις εἰς χῶρον τοῦ πάρκου 50 στρεμμάτων περίπου. Ἡ ὅλη ἔκτασις τοῦ μεγάλου τούτου πάρκου εἶναι 300 στρεμμάτων, κατὰ μίαν προσωπικήν μου ἐκτίμησιν. Ἀνέτως λοιπὸν εἶναι δυνατὸν νὰ διατεθοῦν τοὐλάχιστον 30 (τριάκοντα) στρέμματα διὰ τὸ Ἐθνικὸν Τάμα, τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλεται νὰ ἀνεγερθῇ εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐντὸς τοῦ πάρκου λεωφόρου τῶν Ἡρώων μὲ τὰς πολλὰς προτομὰς αὐτῶν, εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ πάρκου πρὸς τὴν ὁδὸν Μαυρομματαίων. Ἡ θέσις αὐτὴ ἀπέχει μόνον 5 (πέντε) λεπτὰ τῆς ὥρας ἀπὸ τὸ Ἐθνικόν Μουσεῖον μὲ κανονικὸν βάδισμα, ὥστε οἱ ἐπισκέπται τοῦ Μουσείου θὰ εἶναι καὶ προσκυνηταὶ τοῦ Τάματος μὲ πλήρη ἄνεσιν. Ἕτερον δὲ μέγα καὶ λίαν οὐσιαστικὸν πλεονέκτημα τῆς θέσεως αὐτῆς εἶναι τὸ συγκοινωνιακὸν δίκτυον. Ἔξωθεν τῆς θέσεως αὐτῆς ὑπάρχει ἡ ἀφετηρία 10 (δέκα) περίπου συγκοινωνιακῶν γραμμῶν πρὸς συνοικίας τῆς Πρωτευούσης, τὴν Ἀνατολικὴν Ἀττικὴν καὶ τὸν ἄξονα Ἀθηνῶν – Θεσσαλονίκης. Διέρχονται δὲ πλησίον τῆς θέσεως αὐτῆς εἰς ἀπόστασιν βαδίσματος 1 (ἑνὸς) καὶ 2 (δύο) λεπτῶν τῆς ὥρας ἄλλα 8 (ὀκτὼ) κεντρικὰ συγκοινωνιακὰ μέσα. Καὶ τὸ κυριώτερον, εἰς ἀπόστασιν βαδίσματος 3 (τριῶν) λεπτῶν τῆς ὥρας ὑπάρχει ὁ σταθμὸς τῆς Πλατείας Βικτωρίας τοῦ Ἠλεκτρικοῦ Σιδηροδρόμου Πειραιῶς – Κηφισίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνταπόκρισιν καὶ μὲ τὰς δύο ὑπαρχούσας γραμμὰς (2 καὶ 3) τοῦ Μετρό καὶ μελλοντικῶς μὲ ἄλλας ἀκόμη 5 γραμμάς. Ὁ Ἠλεκτρικὸς Σιδηρόδρομος ἀποτελεῖ τὴν 1 γραμμήν.

Τὸ ζήτημα τῶν συγκοινωνιακῶν διευκολύνσεων πρέπει νὰ ληφθῇ ἰδιαζόντως ὑπ’ ὄψιν διὰ τὴν περίπτωσιν τοῦ Τάματος, διότι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ γίνῃ τακτικὸν προσκύνημα ὅλων τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἑλλήνων, τοῦ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν φίλων Ὀρθοδόξων λαῶν ποὺ θὰ ἐπισκέπτωνται τὴν Πατρίδα μας.

Ἑκατέρωθεν τοῦ νέου τούτου μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ νὰ οἰκοδομηθοῦν δύο συμμετρικὰ εὐρύχωρα κτίρια μὲ ὑπόγεια. Τὸ ἓν διὰ τὰς ἀνάγκας λειτουργίας τοῦ Τάματος καὶ τὸ ἕτερον νὰ στεγάσῃ ἓν δημιουργηθησόμενον Μουσεῖον κειμένων περὶ τῆς Ἁλώσεως τοῦ ἔτους 1453, περὶ τῆς Τουρκοκρατίας τῶν 400 ἐτῶν, περὶ τῆς ἀπελευθερωτικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ περὶ ὀργανώσεως τοῦ Νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους. Τὰ κείμενα αὐτὰ θὰ εἶναι (ἐνδεικτικῶς):

1) Χρονικὰ τῆς Ἁλώσεως. 2) Χαρακτηριστικὰ τῆς Τουρκοκρατίας, κυρίως ἀπὸ τὰ ποικίλα συγγράμματα τῶν πολλῶν Διδασκάλων τοῦ Γένους, οἱ ὁποῖοι κατὰ 80% ἦσαν Κληρικοί. 3) Δημοτικὰ τραγούδια. 4) Ὅ,τι σχετικὸν ὑπάρχει εἰς τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. 5) Σχετικὰ κείμενα ἀπὸ Βιβλιοθήκας ἀνὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ τὸν Κόσμον. 6) Κείμενα τῆς Ἐθναρχίας. 7) Κείμενα τῆς Ὀθωμανικῆς Διοικήσεως. 8) Συγγράμματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. 9) Ἐπετειακὰ δημοσιεύματα τῆς 25ης Μαρτίου ἀπὸ ὅλας τὰς ἐφημερίδας καὶ τὰ περιοδικὰ ὅλων τῶν μέχρι τώρα ἐτῶν καὶ ὁπωσδήποτε ἅπαντα τὰ σχετικὰ κείμενα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσιν. 10) Ἐντυπώσεις καὶ ἱστορικαὶ μαρτυρίαι ξένων περιηγητῶν. 11) Ἀπὸ τὸν ξένον Τύπον. 12) Ὅλα τὰ σχετικὰ Πρακτικὰ τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων καὶ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. 13) Τὰ Ἀπομνημονεύματα τῶν Ἀγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως. 14) Μεμονωμένα σχετικὰ περιστασιακὰ δημοσιεύματα πολλῶν ἀρθρογράφων, ἔργα ποιητῶν, πεζογράφων, ζωγράφων, μουσικῶν καὶ ἄλλων καλλιτεχνῶν.

Τὸ νέον καὶ πρωτότυπον αὐτὸ Μουσεῖον, ἐὰν ἐπαρκῶς ἐμπλουτισθῇ, θὰ καταπλήξῃ. Ἐάν μάλιστα ὑπάρξῃ συνδυασμὸς αἰθούσης συνεδρίων, χώρου ἐρεύνης, μελέτης, προβολῆς καὶ ἀναδείξεως τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν παραγόντων ζωῆς, προκοπῆς καὶ προοπτικῆς τοῦ Γένους, θὰ προκύψουν ἱστορικὴ γνῶσις τῆς Πατρίδος μας, ἀναγνώρισις τῆς ἀπελευθερωτικῆς Θείας Δυνάμεως καὶ ἀναγέννησις τοῦ Ἐθνικοῦ Φρονήματος.

Κηρύσσεται πανελλήνιον κίνημα ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μὲ μεγάλας δαπάνας τοῦ εὐλογημένου ζεύγους Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, οἱ ὁποῖοι πρωτοποροῦν καὶ ἀγωνίζονται μακροχρονίως πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν, ὅσον οὐδεὶς ἕτερος τῶν Ἑλλήνων.

Ἐντὸς τοῦ ἑορταστικοῦ ἔτους 2021 νὰ τεθῇ ἀνυπερθέτως νέος θεμέλιος λίθος τοῦ Τάματος εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν θέσιν καὶ νὰ ἀρχίσῃ ἀμέσως ἡ ἀνοικοδόμησις τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τὸ μεγάλο τοῦτο πάρκον τῶν Ἀθηνῶν, μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔ­θνους, θὰ ἐξωραϊσθῇ καὶ θὰ ἀναβαθμισθῇ εἰς ἀνυπολόγιστον βαθμόν. Θὰ λάβῃ μίαν μεγάλην πολυειδῆ καὶ ἱστορικὴν πολιτιστικὴν καὶ γενικὴν ἀξίαν. Τὸ δὲ ὅλον ἔργον θὰ ἀποτελέσῃ καὶ ἓν ἀκόμη κορυφαῖον καὶ ἐντυπωσιακὸν κόσμημα τῶν Ἀθηνῶν.

Οἱ Ἥρωες καὶ ἀγωνισταὶ τῆς Ἐπαναστάσεως ἠλευθέρωσαν τὰ ἐδάφη τῆς Ἑλλάδος ἀκόμη καὶ μὲ θυσίαν τῆς ζωῆς των. Εἶναι ἀσέβεια καὶ ἐντροπή, κρατικὴ αἰσχύνη καὶ καταισχύνη, νὰ μὴ ἔχῃ δοθῇ ἀκόμη ὀλίγος τόπος διὰ τὴν τοιαύτην ἱερὰν ὑποχρέωσιν τῆς Πατρίδος μας.

 

πηγή:  orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας