Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Κίνημα δικαιωματιστών εργαλειοποιεί τα παιδιά

«Ἡ ὑπουργός Οἰκογένειας Σοφία Ζαχαράκη ἐπιμένει πώς ὁ πρωθυπουργός θά φέρει στήν Βουλή νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί δεσμεύεται ὅτι ἡ ἴδια θά τό ψηφίσει» (Ἐφημερὶς «Στό Καρφί», 25.11.2023). Αὐτὴν τὴν «οἰκογένεια» προωθοῦν;

 Νὰ συνασπισθῶμεν ΟΛΟΙ μὲ βάσιν τὴν Συνοδικὴν Γνωμοδότησιν δι’ ἀποτροπὴν τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων.

ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Διατί συντηρητικὰ κόμματα δὲν ἔχουν προβῆ εἰς κοινοβουλευτικὰς ἐπερωτήσεις σχετικῶς μὲ τὰς ἐπιμορφώσεις Δημοσίων Ὑπαλλήλων, ἀλλὰ καὶ τὴν σχολικὴν σεξουαλικὴν ἀγωγήν, ὅταν τὰ ὁμοφυλοφιλικὰ πρότυπα προσκρούουν εἰς τὴν εὐρωπαϊκὴν νομοθεσίαν καὶ τὸ ἑλληνικὸν Σύνταγμα;

 

Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος, θεολόγος

 

  Δὲν εἶναι ὀλίγαι αἱ φοραί, ὅπου πολλοὶ ἐκ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχομεν ἀσκήσει δριμεῖαν κριτικὴν εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν. Ὀφείλομεν ὅμως ὄχι μόνον νὰ ἀναγνωρίζωμεν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπαινοῦμεν καὶ νὰ συντασσώμεθα ἀνεπιφυλάκτως μὲ αὐτήν, ὅποτε ἐκείνη ὡς φιλόστοργος μήτηρ εἰσακούει τὰς ἀνησυχίας τῶν πιστῶν καὶ δραστηριοποιεῖται ἐγκαίρως διὰ μείζοτα ζητήματα, προσδοκοῦντες παραλλήλως ὅτι θὰ τείνη εὐήκοον οὖς καὶ διὰ τὰ ὑπόλοιπα τὰ εὑρισκόμενα εἰς ἐκκρεμότητα.

  Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλάδος ἐκ χαρακτῆρος ἔχει δώσει ὡς κατευθυντικὴν ὁδηγίαν τὴν διατήρησιν χαμηλῶν τόνων εἰς τὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα δημιουργοῦν προστριβὰς Ἐκκλησίας – Πολιτείας. Ἄλλοτε ἀποβαίνει καταστροφική, ἐνίοτε ὅμως ἀποτελεῖ εὐέλικτον στρατηγικήν. Τοιαύτη εἶναι καὶ ἡ παροῦσα περίπτωσις, ἡ ὁποία ἀφορᾶ εἰς τὸ ἕτοιμον πρὸς κατάθεσιν, ὡς ἔγραψε πρότριτα ἡ ἐφημερὶς «Καθημερινή», νομοσχέδιον διὰ τὴν υἱοθεσίαν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζεύγη.

«Μοναδικὸς στόχος τοῦ γάμου ὁμοφύλων τὸ δικαίωμα υἱοθεσίας»

  Ὁ Εἰδικὸς Νομικὸς Σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Θεόδωρος Δ. Παπαγεωργίου ἡτοίμασεν ἄρτιον γνωμοδότησιν ὑπ. ἀρ. 19/2023 τῆς 10ης Αὐγούστου 2023 μὲ θέμα «Εἰσαγωγὴ πολιτικοῦ γάμου καὶ υἱοθεσίας παιδιῶν ὑπὲρ τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν («Ἐθνικὴ Στρατηγικὴ γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ+»)». Ἡ ἐκτεινομένη πέρα τῶν τριάκοντα καὶ τεσσάρων σελίδων εἰς ὑψηλὸν νομικὸν ὕφος καὶ ἄριστα τεκμηριωμένη στιβαρὰ μελέτη καταλήγει εἰς ἕνα κυρίαρχον συμπέρασμα, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν τοῦ ἀνακύψαντος θέματος εἶχε ἐπισημάνει καὶ ὁ «Ο.Τ.», ὅταν ἕτεροι ἀποκλειστικῶς ἑστίαζον εἰς τὸ ἀπαράδεκτον θεσπίσεως ὁμοφυλοφιλικοῦ γάμου, ὅτι:

«ὁ μοναδικὸς στόχος τῆς προοπτικῆς θεσπίσεως γάμου γιὰ ὁμόφυλα ζευγάρια εἶναι ἡ ἀπόκτηση δικαιώματος υἱοθεσίας παιδιῶν»!

  Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὁ «Ο.Τ.» εἶχε συνάγει ἀπὸ δημοσιογραφικὰς πληροφορίας, τὸν συνδυασμὸν δηλώσεων ἐπιφανῶν προσώπων καὶ τῆς κριτικῆς σκέψεως ἐπὶ τῶν ἐνεργουμένων κυβερνητικῶν κινήσεων, ἔρχεται πλέον ὁ κ. Παπαγεωργίου νὰ παρουσιάση πλήρως ἐμπεριστατωμένα καὶ ἀπολύτως ἐπιστημονικά, κονιορτοποιῶν τὰ ψευδοεπιχειρήματα τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς κοινωνικῆς παραφωνίας καὶ παραλλήλως συντρίβων τὰ ἐπίπλαστα προσωπεῖα τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων της.

  Ἡ γνωμοδότησις δι’ οἱονδήποτε κατέχει τὸ ὑπόβαθρον νὰ δώση τὴν κατάλληλον προσοχὴν δὲν εἶναι ἁπλῶς μία ἀπάντησις πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν, ὡς δύναται νὰ παρασυρθῆ κανεὶς προσκολλώμενος εἰς τὴν εἰσαγωγήν της. Πρόκειται ἐν ταυτῷ διὰ μομφὴν ἔναντι τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασσελάκη, καθὼς γίνεται ἀναφορὰ καὶ εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν εἰς ἄλλας χώρας, ὅπου ἡ νομοθεσία ἐπιτρέπει τὴν τέλεσιν γάμου καὶ υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους, καὶ ἔπειτα ἐπιστρέφουν εἰς τὴν πατρίδα ἐκβιάζοντες κατ’ οὐσίαν τὴν ἀναγνώρισιν τῶν ἐν ἀλλοδαπῇ τετελεσμένων ὑπ’ αὐτῶν διὰ ἐμμέσου καὶ ἀνεντίμου τρόπου.

Ἀντίκειται εἰς τὸ νόμον ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησις

  Ὠσαύτως, τὸ πόνημα αὐτὸ τοῦ κ. Παπαγεωργίου στρέφεται –καίτοι ὄχι ὀνομαστικῶς- κατὰ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως εἰς τὰ σχολεῖα, καταδεικνύον αὐτὴν ὡς ἀντισυνταγματικὴν καὶ εὐθέως ἐναντία εἰς τὴν κειμένην ὄχι μόνον ἑλληνικὴν ἀλλὰ καὶ εὐρωπαϊκὴν νομοθεσίαν.

  Ἀσφαλῶς δὲν θὰ διαλάθουν τῆς προσοχῆς κανενὸς αἱ ἀκόλουθοι ἀναφοραὶ ὅτι: α) τὰ ὁμοφυλόφιλα ζεύγη δὲν ἀποτελοῦν «οἰκογένειαν», β) τὸ περιβάλλον συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων εἶναι «ἀκατάλληλον» διὰ τὴν ἀνατροφὴν τέκνου καὶ γ) τὰ «ἀποκλίνοντα ἀπὸ τὸ φῦλο» πρότυπα βλάπτουν τὸ παιδὶ καὶ δ) τὸ ὁμοφυλοφιλικὸν κίνημα «ἐργαλειοποιεῖ» τὸ ζήτημα τῆς υἱοθεσίας, διὰ νὰ ἀποκτήση κοινωνικὴν ἀποδοχήν, δηλ. θυσιάζει τὰ παιδία πρὸς ὄφελος τῆς ἐπιβολῆς τῆς σεξουαλικῆς τους διαστροφῆς. Αὐτὰ ὅμως ὅλα εἶναι ὅσα διδάσκονται οἱ μαθηταὶ καὶ αἱ μαθήτριαι εἰς τὰ σχολεῖα μέσῳ τῶν ἐργαστηρίων σεξουαλικῆς ἀγωγῆς καὶ πρόκειται σύντομα νὰ ἐπιβληθοῦν καὶ εἰς τὴν Κύπρον.

  Πῶς εἶναι δυνατὸν ὅλος ὁ νομικὸς πολιτισμὸς ἐγχώριος καὶ ξένος νὰ ἀγωνίζεται νὰ «κανονικοποιήση» τὴν κοινωνίαν, ἀλλὰ εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν, τὸ θεμέλιον τῆς συντονισμένης μορφώσεως τῶν γενεῶν, νὰ τίθεται ἡ βόμβα τῆς ἀνατροπῆς παντὸς θεμελίου; Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ συντεταγμένη πολιτεία νὰ ἑδραιώνεται ἐπὶ συγκεκριμένων δεσμευτικῶν σταθερῶν, τὰς ὁποίας ἀποτυπώνει ὁ νόμος, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ὥραν εἰς τοὺς νεαροὺς καὶ νεάνιδας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀσκῆται «πλύσις ἐγκεφάλου» μὲ ἑώλους ἰσχυρισμοὺς περὶ θεμιτοῦ τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς οἰκογενείας(!), ἀψηφοῦσα τὸ Σύνταγμα καὶ «ποδοπατοῦσα» πᾶσαν ἔννοιαν Δικαίου;

«Ἀναμόρφωσις» τοῦ Δημοσίου Τομέως

  Μετ’ ὀργῆς καὶ λύπης παρατηροῦμεν ὅτι αὐτὸ δὲν συμβαίνει μόνον εἰς τὰ σχολικὰ ἕδρανα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν εὐρύτερον δημόσιον τομέα πανελλαδικῶς. Εἰς προηγούμενον ἄρθρον μας μὲ τίτλον «Διαφθορὰ Δημοσίων Ὑπαλλήλων μὲ κρατικὴν ἐντολὴν» ἀνεφέρθημεν εἰς τὴν ἐπιμονὴν τοῦ κράτους νὰ ἐπιδίδεται κατ’ ἐπανάληψιν εἰς σεμινάρια «ἐπιμορφώσεως» τῶν δημοσίων λειτουργῶν μὲ θέμα καὶ σκοπὸν τὴν «Προαγωγὴ τῆς ἰσότητας τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ Ἀτόμων», εἰς τὰ ὁποῖα βάσει τοῦ ἐπισήμου ὑλικοῦ μεταξὺ ἄλλων προάγονται αἱ ἰδέαι ὅτι «ἕνα δίκτυο στενῶν συντρόφων ἢ/καὶ φίλων μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ μία οἰκογένεια», δηλ. τῆς πολυσυντροφικότητος ἢ «πολυγαμίας», διὰ προτροπὴν ἀναγνωρίσεως τῶν σχέσεων «τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτόμων ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν εἶναι νομικὰ ἀναγνωρισμένες», δηλ. παρανόμως, διὰ τὴν πρωτοβουλίαν «νὰ ἀποδομήσουμε τὴν ἑτεροκανονικότητα», δηλ. τοὺς ρόλους τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρός! Ἀκριβῶς τὰς ἐννοίας «οἰκογένεια» καὶ «γονεϊκὰ πρότυπα» δὲν ἀναγνωρίζει ὁ νόμος εἰς τοὺς ὁμοφυλοφίλους.

  Ἔκτοτε ὄχι μόνον ἐλάβομεν τηλεφωνήματα καὶ ἐπιστολὰς διὰ συγχαρητήρια, ἀλλὰ καὶ δι’ ἐνημέρωσιν ὅτι συνεχίζονται ἀκάθεκτοι αἱ «ἐπιμορφώσεις». Μᾶς ἀπεστάλησαν ἐπίσης πρόσφατα ὑπουργικὰ διαβιβαστικὰ πρὸς διαφόρους διευθύνσεις προσωπικοῦ σχετικῶς μὲ τὸ «Ἐθνικὸ Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης καὶ Αὐτοδιοίκησης», ὑπεύθυνον διὰ τὰ προγράμματα. Εἰς αὐτὰ τυγχάνει ἄξιον προσοχῆς τὸ ἀκόλουθον παράθεμα:

  «Θὰ θέλαμε νὰ τονίσουμε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀναβάθμισης τῶν γνώσεων καὶ τῶν δεξιοτήτων τῶν μελῶν τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας, ποὺ θὰ συμβάλλουν στὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων τῆς Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς γιὰ τὴν ἰσότητα καὶ τὰ δικαιώματα τῆς κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ καὶ στὴν οἰκοδόμηση ἑνὸς σχολείου συμπεριληπτικοῦ».

  Ὅπως ἐπίσης –ἀπὸ ἕτερον ἔγγραφον- καὶ τὸ ἑξῆς παράθεμα:

  «Ἀνταποκρίνεται σὲ ἀναγνωρισμένες ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ τῆς Δημόσιας Διοίκησης καὶ τῆς Δημόσιας Ἐκπαίδευσης στὸ πεδίο τῆς ἀναβάθμισης γνώσεων καὶ δεξιοτήτων, ὅπως αὐτὲς διαπιστώθηκαν κατὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ κειμένου τῆς Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ τὸ 2021».

  Διαπιστώνει οἱοσδήποτε ὅτι κομβικὸν ρόλον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θεμελιώνεται τὸ ὅλον ἐγχείρημα εἶναι τὸ κείμενον τῆς –ὑποτιθεμένης- «Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς». Ποῖος ἀπεφάσισεν ὅτι «Ἐθνικὸν» εἶναι ἐκεῖνον τὸ ὁποῖον συνωμολόγησαν ἀναμεταξύ των διωρισμένοι ὑπὸ τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ; Δὲν ἀποτελεῖ παρελκυστικὴν πολιτικὴν –συνάμα δὲ καὶ ὑποκριτικὴν- διὰ νὰ παρουσιασθῆ ὡς σοβαρὸν νὰ ὀνομάζεται «Ἐθνικόν», ὅταν ἔχη ἀφαιρεθῆ ἀπὸ ὅλα τὰ Ὑπουργεῖα ὁ τίτλος «Ἐθνικός»; Πῶς δύναται νὰ εἶναι «Ἐθνικὸν» ὅταν, καθὼς κατέδειξε καὶ ἡ γνωμοδότησις τοῦ κ. Παπαγεωργίου, προσκρούει ἐν πολλοῖς εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Σύνταγμα, ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Νομοθεσίαν; Διατί οἱ Δημόσιοι Ὑπάλληλοι ὀφείλουν νὰ ὑπηρετήσουν ἕνα σχέδιον, τὸ ὁποῖον προβλέπει τὴν ἀλλοίωσιν τῆς κοινωνίας, χωρὶς αὐτὸ πρῶτα νὰ ἔχη τεθῆ εἰς δημοσίαν διαβούλευσιν καὶ εὐρεῖαν συζήτησιν πολιτικῶν φορέων καὶ ἄλλων συλλογικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου;

  Αὐτὰς τὰς ἀπορίας, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐνστάσεις ἐπὶ τῶν προαποφασισμένων δι’ ἡμᾶς ἄνευ ὅμως ἡμῶν θὰ ἀνέμενε κανεὶς νὰ ἀκουσθοῦν ἐντὸς τῆς Βουλῆς τοὐλάχιστον ἀπὸ κόμματα τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζονται ὅτι αἱ ἀρχαί των πρεσβεύουν τὰς παραδοσιακὰς ἀξίας. Καθ’ ὅσον πληροφορούμεθα κάτι παρόμοια δὲν ἔχει συμβῆ. Ἂν κάνωμεν λάθος, τότε ἂς ἀποβῆ αὐτὸ ἀφορμὴν διὰ τὰ κόμματα, ὥστε νὰ προβοῦν εἰς ἐκτεταμένης κλίμακος διαφώτισιν περὶ τῶν πεπραγμένων των δίδοντες δημοσιότητα εἰς τὸ ζήτημα. Εἶναι ἀναγκαῖον πάντως νὰ γίνουν ἐπερωτήσεις εἰς τὸ Κοινοβούλιον, νὰ ἱδρυθοῦν ὁμάδες ἀνοικτῆς συζητήσεως, νὰ κινητοποιηθῆ δίαυλος ἐπικοινωνίας, ὥστε νὰ ἀσκηθῆ ἔλεγχος νομιμότητος, τόσον τοῦ σχεδίου «Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς», ὅσον καὶ τῶν ἤδη ἐφαρμοζομένων προγραμμάτων εἰς τὴν Δημοσίαν Διοίκησιν καὶ εἰς τὰ Σχολεῖα.

Ἡ «Γνωμοδότησις» νὰ καταστῆ «μπαϊράκι»

  Ἡ Ἱεραρχία φαίνεται πὼς ἤρχισε μὲ μίαν ἠπίαν τακτικὴν διαρρέουσα εἰς τὸ φῶς τὴν γνωμοδότησιν. Ἕκαστος Ἱεράρχης, κάθε κληρικός, κάθε μοναχός, κάθε πιστὸς ἂς προβάλλη ὡς ἐπαναστατικὸν «μπαϊράκι» αὐτήν, αἰτῶν ἁπλῶς τὴν ἐπαναφορὰν εἰς τὴν νομιμότητα, πρὶν νὰ ὁδηγηθῆ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δι’ ἐξαπατήσεως εἰς τὴν θεσμοθέτησιν τῆς υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας