Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

«μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους» (Ἐφεσ. ε΄ 11)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ἀπόστολος: Ἐφεσ. ε΄ 8-19

Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 35- 43

Ἦχος: α΄.- Ἑωθινόν: Δ΄

 

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

«μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους» (Ἐφεσ. ε΄ 11)

Ἡ ἀξία τῶν ἔργων

  Εἶναι, ἀδελφοί μου, ἀπαίτησις, ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἵνα κρίνωσι τοὺς πάντας, ὄχι τόσον ἀπὸ τὰς θεωρίας καὶ τὰ «πιστεύω» των, ἀλλὰ ἐκ τῶν ὅσων πράττουσι καὶ ἐφαρμόζουσιν εἰς τὴν

«καθημερινότητά» των! Καὶ τοῦτο, βεβαίως, ἅπαντες τὸ ἐκτιμῶσιν, ἔστω καὶ ἐὰν διαφωνῶσι θεωρητικῶς! Καλὴ ἡ διδασκαλία καὶ ἡ, ἀπὸ καθέδρας ἀγόρευσις καὶ πολλάκις καὶ ἐπίπληξις, ἀλλ’ ὁ ἀκροατὴς ἐπιθυμεῖ ἵνα ἴδῃ τὸν διδάσκαλον «ὑποταττόμενον» εἰς τὰς ἑαυτοῦ διδαχὰς καὶ παροτρύνσεις! Καλὸν καὶ εὔκολον εἶναι, ὁ γονεὺς ἵνα διδάσκῃ τὰ τέκνα του οἱανδήποτε διδασκαλίαν! Τὰ τέκνα, ὅμως, ἀπαιτοῦσι ὅπως οἱ διδάσκοντες γονεῖς, πρῶτοι, οὗτοι, ἀκολουθῶσι τὴν ἰδανικήν, ἐν πολλοῖς, διδασκαλίαν των! Πολὺ δὲ περισσότερον, ταῦτα ἰσχύουσιν, εἰς τοὺς κήρυκας καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας! «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 16), διεκήρυξεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ἐκεῖ εἰς τὴν «ἐπὶ τοῦ ὄρους» ὁμιλίαν Του. Ἐπέστησε δὲ καὶ τὴν σημαντικότητα τοῦ ἐμπράκτου παραδείγματος, προσθέτων ὅτι, «ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ε΄ 19). Ἐπίσης, ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ὑπερτονίζει, θὰ ἐλέγομεν, τὴν ἀξίαν τῶν ἀγαθῶν ἔργων ὡς ἀπαραίτητον «συμπλήρωμα» τῆς ἐπιπολαίου καὶ θεωρητικῆς πίστεως! «Ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι» (Ἰακ. Β΄ 26)!

Τὰ ἔργα «τοῦ σκότους»!

  Εἰς τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα, ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, μᾶς ἐφιστᾷ τὴν προσοχήν, εἰς τὰ «ἔργα τοῦ σκότους»! Συγκεκριμένως, μᾶς καταδεικνύει τὸν κίνδυνον ὅστις καιροφυλακτεῖ, ὅταν, ταῦτα τὰ ἔργα τὰ δεχώμεθα μὲ ἐλαφρότητα καὶ ἐπιπολαιότητα, καὶ «συγκοινωνῶμεν» μετὰ τούτων, ὡς νὰ μὴ κινδυνεύωμεν καὶ ἀπειλούμεθα, καὶ ἀποδεχώμεθα ταῦτα, καὶ πολλάκις συμφωνοῦμεν καὶ τὰ πράττομεν! Ποῖα, ὅμως, εἶναι ταῦτα; Ὁ Παῦλος, εἰς τὴν σημερινὴν περικοπήν, δὲν τὰ κατονομάζει, διότι θεωρεῖ τοῦτο περιττόν, ἀλλὰ καὶ γνωρίζει ὅτι οἱ Ἐφέσιοι χριστιανοὶ οἵτινες ζῶσι μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρῶν, γνωρίζουσι καὶ οὗτοι τὰ ἔργα ταῦτα! Βεβαίως, εἰς ἄλλην ἐπιστολήν του, τὰ ἐπισημαίνει ἓν πρὸς ἕν, ὡς ἐκεῖ εἰς τὴν «πρὸς Κολασσαεῖς»: «Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» (Κολασ. Γ΄ 5-6)! Ἀσφαλῶς δέ, οὐδεὶς δύναται ἵνα ἀρνηθῇ, ὅτι, ὄντως, τὰ ὡς ἄνω ἀπαριθμούμενα εἶναι τὰ κατ’ ἐξοχὴν ἔργα τοῦ σκότους!

  Λέγονται δὲ… «ἔργα τοῦ σκότους», πρῶτον μέν, διότι, διὰ τούτων τῶν ἔργων, ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἥτις προορίζεται ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ της διὰ τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μακαριότητα, καὶ ἵνα φωτίζεται καὶ ἀπολαμβάνῃ τοῦ αἰωνίου καὶ ἀτελευτήτου φωτός τῆς Οὐρανίου Βασιλείας, ἐκπίπτει αὕτη εἰς τὸ «σκότος τὸ ἐξώτερον˙ ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων» (Ματθ. ε΄ 12, ΚΒ΄ 13)! Κατὰ δεύτερον, ὅμως, λέγονται «ἔργα τοῦ σκότους», διότι εἶναι ταῦτα τόσον ἀπεχθῆ καὶ δυσώδη πνευματικῶς, ὥστε οἱ πράσσοντες καὶ ἐνεργοῦντες ταῦτα, νὰ κινοῦνται εἰς τὸ σκότος καὶ τὴν ἀνυποψίαν, προκειμένου ἵνα ἀποφεύγωσι τὴν δυσ­αρέσκειαν καὶ ἀποστροφήν, ἀλλὰ καὶ τὸν στιγματισμόν των, ἐκ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καὶ δὴ τῶν χριστιανῶν! Βεβαίως, σήμερον, ἐφθάσαμεν εἰς τὰς ἐποχὰς ἐκείνας, τὰς προφητευθείσας ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ πολλῶν Ἁγίων, παλαιοτέρων τε καὶ νεωτέρων, κατὰ τὰς ὁποίας ἡ ἁμαρτία, ἀκόμη καὶ ἡ πλέον αἰσχρὰ καὶ ἀπεχθής, «περιβάλλεται» μανδύαν ἐπίσημον καὶ «πομπώδη», καὶ θεωρεῖται αὕτη «νόμιμος καὶ ἀπαραίτητος», ἀλλὰ  καὶ οὐδόλως ἐπιπλήττεται καὶ ἐπιτιμᾶται πᾶς ὁ ποιῶν ταύτην καὶ μάλιστα κατὰ τὸν πλέον ἐμφανῆ καὶ ἀναιδῆ τρόπον! Τοῦτο, ἀκριβῶς, προφητεύεται ἀποκαλυπτικώτατα, ἐκεῖ εἰς τὸ προφητικὸν ἁγιογραφικὸν βιβλίον τῆς «Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου», ὅπου ἡ ἁμαρτία ἀπεικονίζεται ὡς βασίλισσα, καθημένη ἐπὶ θρόνου δόξης καὶ τιμωμένη καὶ προσκυνουμένη ὑπὸ πλήθους βασιλέων καὶ λαῶν ἀνόμων, καὶ κυριαρχοῦσα ἐπὶ τοῦ κόσμου τῆς ἁμαρτίας! (Ἀποκάλ. Ἰωάννου ΙΖ΄)!

«Υἱοὶ φωτός»!

  Ἀδελφοί μου, ἤδη ἀνεφέραμεν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ παρόντος, ὅτι ὁ Διδάσκαλος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἐκάλεσε τοὺς μαθητάς Του εἰς τὸ ὕψιστον ἀποστολικὸν ἔργον, τοὺς κατέστησεν ἰδιαιτέρως προσεκτικούς εἰς τὴν «εἰκόνα» τὴν ὁποίαν θὰ ἔδιδον εἰς τὸν κόσμον τὸν ὁποῖον ἐκαλοῦντο ἵνα διδάξωσι «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη» (Ματθ. ε΄ 14), ἦταν τὰ χαρακτηριστικὰ λόγια Του! Ἐφ’ ὅσον ἐκαλοῦντο ἵνα κηρύξωσι τὸ φῶς καὶ τὴν Ἀλήθειαν, ὤφειλον ἵνα πρῶτοι οὗτοι φωτίζωσι διὰ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ παραδείγματός των, «τοὺς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένους»!

Τοῦτο, ὅμως, ἀκριβῶς, εἶναι τὸ ζητούμενον, καὶ εἰς ἐκείνους οἵτινες εἶναι ἐπιφορτισμένοι μὲ τὸ ἔργον τοῦ «εὐαγγελισμοῦ» καὶ τῆς κατηχήσεως, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐκείνους οἵτινες ἔθεσαν ἑαυτούς, εἰς τὴν μαθητείαν καὶ πορείαν, τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς! Ἅπαντες, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει νὰ αἰσθανώμεθα τὴν ἱερὰν «δέσμευσιν», ὅπως κηρύσσωμεν πρωτίστως διὰ τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς ἡμῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ διὰ τῆς διδασκαλίας! Ἄλλωστε, ἐκεῖνοι οἵτινες οὕτως διδάσκωσι, οὗτοι καὶ μέλλουσι ἀπολαύσωσι τὰ ἀγαθὰ τῆς Οὐρανίου Βασιλείας. «Ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ε΄ 19)!

Οὗτοι εἶναι οἱ «υἱοὶ τοῦ φωτός», οἵτινες, φέροντες τὸ φῶς τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς «ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ», καλοῦνται ἵνα φωτίζωσι καὶ καταυγάζωσι τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων! Τοιοῦτοι, καλούμεθα καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀναδειχθῶμεν, καὶ ἀφοῦ ἀποστραφῶμεν τὰ ἄκαρπα, – καὶ οὐχὶ μόνον, – ἔργα τοῦ σκότους, «υἱοὶ φωτός καὶ υἱοὶ ἡμέρας» γενώμεθα! Ἀμήν!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

πηγή: orthodoxostypos.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας