Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ἀντίλογος στήν ἄποψη τοῦ καθηγητή Βάαλ

26922

- Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'

Κύριε Διευθυντά,

Σχετικά μέ τό ζήτημα τῶν ὁμοιοτήτων καί διαφορῶν μεταξύ ἀνθρώπου καί ζώου, ὁ Ὀλλανδός καθηγητής τῆς Ζωολογίας Φράνς ντε Βάαλ, στή συνέντευξη πού δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» (20.8.2022), διατυπώνει τήν ἄποψή του ὅτι «ἄς μήν παραμυθιαζόμαστε, λοιπόν, μέ τήν

δῆθεν ἀνωτερότητά μας καί ἄς ἀκούσουμε τήν βιολογία, πού ἀποδεικνύει ὅτι εἴμαστε ἕνας κρίκος στήν ἁλυσίδα τῆς φύσης καί τίποτα περισσότερο».

Ὡστόσο, στήν παραπάνω ἄποψη, ἄς ἐπιτραπεῖ ὁ ἀντίλογος. Τό «περισσότερο» τοῦ ἀνθρώπου καί κατ' ἀκολουθίαν ἡ ἀνωτερότητά του καί ἡ διάκρισή του ἀπό τά ζῶα συνίσταται στό θεμελιῶδες στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου πού εἶναι ἡ δημιουργία του «κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Δέν εἶναι μόνον ἡ ἀνατομία καί ἡ φυσιολογία πού δίνουν τήν διαφορά ἀνθρώπου καί ζώου καί ὁ ἄνθρωπος ἵσταται ὄρθιος καί οὐδέποτε εἶδε παραγωγή ἀνθρώπου ἀπό ζώου, ἀλλά σ' αὐτό τό «κατ' εἰκόνα» ἑδράζεται τό κοινωνικόν, τό δημιουργικόν καί τό ἀρχικόν, προνόμιον τοῦ ἀνθρώπου. Μάλιστα, μ' αὐτό τό τελευταῖο, ἔχει τήν ἐξουσία σ' ὅλη τήν ἄλογη κτίση, τῆς ὁποίας ὅλα εἶναι «καλά λίαν. Εἶναι βέβαια γεγονός ὅτι στόν ἄνθρωπο καί στή ψυχοσωματική του ἑνότητα ἐνυπάρχει τό καλλιτέχνημα βεβαίως σῶμα, ὡς φθαρτόν ἀλλά καί ἡ ψυχή, ὡς ἀθάνατη, ἄϋλος, λογική καί νοερά πού συλλέγει γνώσεις πού μελετᾶ τήν ἐπιστήμη, δημιουργεῖ πολιτισμό, πού ἔχει αἰσθήματα, ἔμφυτο ἠθικό νόμο, θρησκευτικότητα καί ἰδία προαίρεση, ἐλευθερία καί συνείδηση. Ὡς εἶναι δέ γνωστόν, αὐτά τά στοιχεῖα ἀπουσιάζουν ἀπό τά ζῶα. Γι' αὐτό καί ὁ προφητάναξ θά διατυπώσει τήν ἀνωτερότητα αὐτή τοῦ ἀνθρώπου μέ τούς στίχους: «Ἠλάττωσας αὐτόν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους δόξη καί τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν˙ καί κατέστησας αὐτόν ἐπί τά ἔργα τῶν χειρῶν σου» (Ψαλμ. 8, 6-8).

Μέ τιμή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Ιερά Μητρόπολις Μάνης

πηγή: http://aktines.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας