Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Ἐπιθυμοῦμεν, ἆραγε τήν… σωτηρίαν μας;

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Ἐφεσ. β΄ 4 – 10
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 18-27
Ἦχος: πλ. β΄.-Ἑωθινόν: Α΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι

διὰ τῆς πίστεως» (Ἐφεσ. Β΄ 8)

Ἡ σωτηρία μας

Ὅταν ὁ Κύριος ἐδημιούργησε τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸν κόσμον, ἐδημιούργησε τοῦτον τέλειον καὶ ἀναμάρτητον καὶ ἔχοντα πλήρη τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἐπιλογῶν αὐτοῦ. Οὕτω, ἔθεσε τοῦτον εἰς τὸν

Παράδεισον τῆς τρυφῆς, καὶ κατέστησε τοῦτον… ἄρχοντα καὶ βασιλέα ἐπὶ τῆς κτίσεως. Ἕως τῆς στιγμῆς κατὰ τὴν ὁποίαν παρέβησαν τὴν Θείαν ἐντολὴν καὶ ἐγεύθησαν τὸν «ἀπαγορευμένον καρπόν», δὲν ἀνησυχοῦσαν διὰ τὴν σωτηρίαν των, ἐφ’ ὅσον ἦσαν ἤδη, ὄχι ἁπλῶς σεσωσμένοι, ἀλλά… τέλειοι κατὰ κυριολεξίαν, ἀφοῦ ἡ ἁμαρτία δὲν τοὺς εἶχε κἂν ἀγγίξει…! Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὅμως ἥμαρτον, …ἐξέπεσον ἀπὸ τὴν ἀναμάρτητον ἐκείνην κατάστασιν καὶ εὑρέθησαν ἐργαζόμενοι τὴν ἁμαρτίαν καὶ συμφυρόμενοι μετ’ αὐτῆς.

Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου πλέον, δὲν ἦτο θέμα τῶν… δυνατοτήτων του, διότι πῶς θὰ ἠδύνατο, ἐφ’ ὅσον αἱ συνεχεῖς ἁμαρτίαι τὸν καθίστων κυριολεκτικῶς νεκρόν καὶ ἀδύναμον πνευματικῶς, διὰ νὰ ἠμπορέσῃ νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τό… «ἀρχαῖον κάλλος»! Τοῦτο, εἶχε προείπει ὁ Κύριος εἰς τοὺς πρωτοπλάστους˙ «ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε» (Γεν. Β΄ 16-17). Συνεπῶς, εἶχεν ἐπέλθει ὁ πνευματικὸς θάνατος, καὶ ὁ ἄνθρωπος ἦτο πλέον τὸ συνεχὲς καὶ καθημερινὸν … θῦμα τῆς ἁμαρτίας, μὴ δυνάμενον νὰ ἀντιδράσῃ ἔστω καὶ στοιχειωδῶς!

Πολλοὶ ἅγιοι καὶ δίκαιοι ἐνεφανίσθησαν εἰς τήν, πρὸ Χριστοῦ, ἐκείνην ἐποχὴν καὶ ἀντέδρασαν εἰς τὴν κυριαρχίαν ταύτην τοῦ κακοῦ… Πολλοὶ ἔζησαν κατὰ τρόπον ὑποδειγματικὸν καὶ ἐνάρετον, ἀλλὰ – ὡς ἄνθρωποι, – δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ζήσουν… ἄθικτοι ἀπὸ τὸν ρύπον τῆς ἁμαρτίας! Οὕτω βλέπομεν τοὺς δικαίους… Ἐνώχ, Νῶε, Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ, Ἰωσήφ, Μωϋσῆν, Δαυΐδ, Ἰώβ, καὶ πλῆθος ἀκόμη, προφητῶν καὶ δικαίων ἕως καὶ αὐτοῦ τοῦ τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, οἵτινες ἠγωνίσθησαν κατὰ τοῦ… κακοῦ, ἀλλὰ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ἐπανορθώσουν τὴν θλιβερὰν καὶ τραγικήν… ἐκείνην κατάστασιν!

Συνεπῶς, ἡ σωτηρία τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου εὑρίσκετο εἰς… «τὰς χεῖρας» τοῦ Ἰδίου τοῦ Θεοῦ, ὅστις διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του καὶ – κυρίως! – διὰ τῶν παθῶν, τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου καὶ τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεώς Του, θά… ἤνοιγε καὶ πάλιν τὰς κεκλεισμένας θύρας τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς!

«Χάριτί (Θεοῦ) ἐστε σεσωσμένοι» (Ἐφεσ. Β΄ 5)!

Διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του, ἑπομένως, ὁ Κύριος, καὶ ὡς προανεφέρθη, διὰ τοῦ ἑκουσίου πάθους Του καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἐπαναφέρει εἰς τὸν Παράδεισον καὶ τὴν σωτηρίαν, τὸν ταλαιπωρημένον ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἄνθρωπον. Ὅταν δὲ λέγωμεν… «ἐπαναφέρει», δὲν ἐννοοῦμεν ὅτι… δυναστικῶς καὶ δυναμικῶς τὸν σώζει˙ ὄχι! Ἁπλῶς, δίδει εἰς ἡμᾶς τὴν δυνατότητα διά… μικροῦ καὶ ἐλαχίστου ἀγῶνος, καὶ διὰ τῆς ἐξαρτήσεώς μας ἀπὸ τὰ σωστικὰ μυστήρια τῆς Ἁγίας ἡμῶν μητρὸς Ἐκκλησίας, νὰ δυνάμεθα νὰ θεραπευώμεθα ἀπὸ τοὺς μώλωπας τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ σωζώμεθα… «χάριτι Θεοῦ»!

Ἡ σωτηρία μας, εἶναι ἔργον τῆς Θείας χάριτος! Ὁ Θεός ἀπήλλαξε τοὺς πιστοὺς ἀπό τόν θάνατον τῆς ἁμαρτίας. Ἀπὸ ἀνθρωπίνης πλευρᾶς, ὅμως, ὑπάρχει πάντα ὁ κίνδυνος νὰ πέσωμεν καὶ πάλιν εἰς τὴν ἁμαρτίαν καὶ εἰς τὸν θάνατον. Συνεπῶς, κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον, οἱ πιστοί δέν ἔχομεν βεβαίως ἀμφιβολίαν διὰ τὴν σωτηρίαν μας, ἔχομεν ὅμως… ἀγωνίαν. Θά ἀνήκωμεν ἆραγε εἰς τὴν μερίδα τῶν σεσωσμένων; Ἐφ’ ὅσον μείνομεν μέχρι τέλους συνειδητά μέλη τῆς ᾿Εκκλησίας, καὶ ἐφ’ ὅσον ζῶμεν ἐν πίστει καὶ μετανοίᾳ, ἀναζωογονούμενοι διὰ τῶν ἁγιωτάτων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, …καὶ ἐλπίδα ἔχομεν ἀλλὰ καὶ βεβαιότητα, ὅτι ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον, θὰ χαρίσῃ καὶ εἰς ἡμᾶς τὴν σωτηρίαν.

Ἐπιθυμοῦμεν, ἆραγε τήν… σωτηρίαν μας;

Κατόπιν τῶν ὅσων προανεφέραμεν, θεωρῶ ὅτι γίνεται ἀντιληπτὸν καὶ κατανοητόν, ὅτι ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας, δὲν εἶναι πλέον ὑπόθεσις τοῦ… Κυρίου, – ἐφ’ ὅσον ἡ θέλησις Αὐτοῦ εἶναι δεδομένη… «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. Β΄ 4), – ἀλλὰ ὑπόθεσις προσωπικὴ διὰ τὸν καθένα! Δι’ ὅλους ἠνοίχθη ὁ Παράδεισος˙ δι’ ὅλους ἐνηνθρώπησε καὶ ἐσταυρώθῃ ὁ Λυτρωτὴς ἡμῶν˙ διὰ τὰς ἁμαρτίας ὅλων… «ἐπλήρωσεν» ἐκεῖ εἰς τὸν Γολγοθᾶ, «ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς…»! Ἑπομένως, εἰς ἡμᾶς ἐπαφίεται ἡ αἰωνία ζωὴ καὶ ἀνάπαυσις!

Ἀκόμη καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ κοιμηθέντες πρὸ τοῦ Πάθους καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο εἰς τὰ ζοφερὰ βασίλεια τοῦ θανάτου καὶ τοῦ Ἅδου, μετὰ τὴν εἰς τὸν Ἅδην κάθοδον τοῦ Κυρίου μας, μόνοι των… ἀπεφάσισαν διὰ τὴν σωτηρίαν των! Ὁ Χριστὸς, εὐθὺς μετὰ τὸν σωματικόν του θάνατον, κατῆλθεν εἰς τὸ κράτος τοῦ θανάτου καὶ ἐφ’ ὅσον ἔθραυσε τὰ «κλεῖθρα καὶ τὰ δεσμὰ» τῶν, ἕως ἐκείνην τὴν στιγμήν, κοιμηθέντων, ἐκήρυξεν εἰς αὐτούς, – κατὰ τὴν πατερικὴν διδασκαλίαν, – τὸ Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας! Δὲν ἐσώθησαν… ὅλοι! Μόνον ἐκεῖνοι οἵτινες ἐπίστευσαν εἰς τὸν Θεῖον Λόγον Του καὶ ἠθέλησαν… τὴν σωτηρίαν των!

Ἀκριβῶς, εἰς τὴν ἰδίαν ἐλευθερίαν καλούμεθα καὶ ἡμεῖς! Ἡ σωτηρία ἡμῶν μᾶς ἐδόθη καὶ μᾶς δίδεται ἀπὸ τὸν Κύριον ὡς… δυνατότης! Ὄχι ὡς… ὑποχρέωσις! «Ὅστις θέλει», εἶπεν ὁ Κύριος καὶ τοῦτο εἶναι τὸ διαχρονικὸν κάλεσμά Του πρὸς τόν… οἷονδήποτε. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προγεύονται τῆς Αἰωνίου Βασιλείας Αὐτοῦ, … ἠθέλησαν, καὶ ἡ θέλησίς των ἐξεδηλώθη διὰ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς θυσίας καὶ τῆς ἀγωνίας των! Ἄλλοι διὰ τῆς ἀσκήσεώς των… ἄλλοι διὰ τοῦ μαρτυρίου των… ἄλλοι διὰ τῆς ὁμολογίας των καὶ ἄλλοι δι’ ἄλλων ποικίλων ἐνεργειῶν καὶ τρόπων, ἀπεδέχθησαν τὴν κλῆσιν τῆς ἀγάπης καὶ τῆς θυσίας τοῦ Λυτρωτοῦ!

Δυστυχῶς, πολλοὶ περισσότεροι ἦσαν καὶ εἶναι ἐκεῖνοι, οἵτινες περιεφρόνησαν καὶ περιφρονοῦν τὸν Σωτῆρα καὶ ὡς… ἐκεῖνοι οἱ ἐπίτιμοι προσκεκλημένοι εἰς τὸ μέγα Δεῖπνον τῆς γνωστῆς παραβολῆς, διὰ ποικίλων τρόπων καὶ προφάσεων ἀποστασιοποιοῦνται ἀπὸ τὸν Κύριον! Ἂς προσέχωμεν καὶ ἂς μεριμνῶμεν, νὰ εὑρισκώμεθα πάντοτε εἰς τὰς ἐπάλξεις τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος διὰ τὴν αἰωνίαν συνοίκησιν ἡμῶν μετὰ τοῦ Κυρίου μας. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν

 

πηγή:  orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας