Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Τὸ σῶμα μας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. στ΄ 12-20
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιε΄ 11-32
Ἦχος: πλ. α΄.-Ἑωθινόν: Ε΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ,

ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ» (Α΄ Κορ. ΣΤ΄ 13)

Τὸ σῶμα μας

Εἶναι γνωστά, φίλοι μου ἀναγνῶσται, τὰ γεγονότα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἀναγράφονται εἰς τὰ πρῶτα

κεφάλαια τῆς Γενέσεως, καὶ τὰ ὁποῖα περιγράφουν τήν, ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ Δημιουργοῦ, δημιουργίαν τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου κόσμου. Κατὰ τὰς ἓξ ἡμέρας τῆς δημιουργίας, ὡς περιγράφεται εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον τῆς Ἁγίας Γραφῆς, «Αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, Αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν» (Ψαλμ. ρμη΄ 5)! Ἐν πρώτοις καὶ κατὰ τὰς πέντε πρώτας ἡμέρας, δημιουργεῖ διὰ τοῦ Παντοδυνάμου Του Λόγου, ὅλην τὴν ὁρατὴν καὶ ἀόρατον κτίσιν, καὶ ἐν συνεχείᾳ δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπον μὲ ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν! «Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν» (Γέν. β΄ 7). Διὰ τοῦ τοιούτου ὑπερφυοῦς τρόπου, ὁ Δημιουργός, καθιστᾷ τὸν ἄνθρωπον… ἡγεμόνα καὶ ἄρχοντα ἐπὶ πάντα τὰ κτίσματα καὶ δίδει εἰς αὐτὸν ἐξουσίαν τοῦ «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν» τὸν Παράδεισον!

Ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἁμάρτησε! Ἐξηπατήθη ἀπὸ τὸν διάβολον καὶ ὡς ἀποτέλεσμα… ἐξεβλήθη τοῦ Παραδείσου καὶ ἔχασε ὅλα ἐκεῖνα τὰ οὐράνια προνόμια, μὲ τὰ ὁποῖα τὸν εἶχε πλουτίσει ὁ Ἅγιος Θεός. Εἰσῆλθεν ἡ ἁμαρτία εἰς αὐτόν, ὄχι πλέον ὡς… ἐπιλογή, ἀλλὰ ὡς… δυνάστης καὶ τύραννος. Τὸ σῶμα ἐκεῖνο τὸ πλασμένο ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Δημιουργοῦ, τὸ ἀθάνατον καὶ αἰώνιον, ἔγινε φθαρτὸν καὶ θνητὸν καὶ ὁ ὅλος ἄνθρωπος, …κινούμενος μέσα στὴν φθορὰ καὶ τὴν ἁμαρτία, ἀνεζήτει τὸν Λυτρωτήν, ὅστις καὶ θὰ ἐπανέφερεν αὐτὸν εἰς τὸ «ἀρχαῖον κάλλος».

Ὅταν, λοιπόν, ἦλθεν ὁ Κύριος εἰς τὴν γῆν καὶ ἔλαβε καὶ ἐνεδύθη τὴν ἀνθρωπίνην σάρκα, ἡγίασε καὶ πάλιν τὸ ἀνθρώπινον σῶμα καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ δύναται νὰ παραμένῃ καθαρὸν καὶ ἀμόλυντον ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν καὶ νὰ συνεργῇ ἀμέσως εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἀθανάτου ψυχῆς ἡμῶν. Βεβαίως, φθείρεται προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ κάποια στιγμὴ θὰ ἐπιστρέψῃ «εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθη», ὅμως μετὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, δύναται ὁ ἄνθρωπος, – συνεργούσης τῆς Θείας Χάριτος, – νὰ διατηρῇ τοῦτο καθαρὸν καὶ ἀμόλυντον ἀπό πάσης ἁμαρτίας.

Ὁ κατὰ τοῦ σώματος «πόλεμος»

Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὁ Πανάγαθος Κύριος, διὰ τοῦ σωτηρίου πάθους Του καὶ τῆς Ἀναστάσεώς του, ἡγίασε τὸ ἀνθρώπινον σῶμα, ἔδωσεν εἰς ἡμᾶς καὶ τὸν τρόπον ἵνα διατηρῶμεν αὐτό, ἅγιον καὶ καθαρόν, διὰ τῶν Θείων Μυστηρίων. Εἰδικῶς δέ, διὰ τοῦ ὑπερφυοῦς Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, καὶ διὰ τῆς μεταλήψεως τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, τὸ σῶμα τοῦτο τὸ ἀνθρώπινον, γίνεται «ἀληθινὸς οἶκος Θεοῦ», κατὰ τὸν Μέγαν Ἀθανάσιον καὶ τοῦτο ἀκριβῶς, διακηρύττει καὶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος λέγων, «Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; …ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. …Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;» (Α΄ Κορ. ΣΤ΄ 15-19).

Αὐτονόητον εἶναι, συνεπῶς, ὁ κυρίως πόλεμος τοῦ πονηροῦ ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου νὰ γίνεται – κατὰ μεγάλο μέρος – μέσῳ αὐτοῦ τοῦ… Ναοῦ τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Καὶ εἶναι φυσικόν, ἀσφαλῶς, ἀφοῦ ἅπασαι αἱ ἁμαρτίαι – καθὼς καὶ ἅπασαι αἱ ἀρεταὶ ἀντιστοίχως, – γίνονται καὶ ἐνεργοῦνται ὑπὸ τοῦ… ὅλου ψυχο-σωματικοῦ ἀνθρώπου! Λόγια ἁμαρτωλά, σκέψεις καὶ ἐνέργειαι παραβατικαί, κινήσεις καὶ πράξεις ἔκνομοι κ.ἄ., ἔχουν ἀρχήν μέν… τὸν λογισμὸν καὶ τὴν διάθεσιν καὶ συγκατάθεσιν˙ τὴν ψυχὴν δηλαδή, καὶ τέλος… τὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν κίνησιν καὶ τὴν πρᾶξιν˙ δηλαδὴ τὸ σῶμα. Ὅμως, ἐκεῖναι αἱ ἁμαρτίαι, αἱ ὁποῖαι μολύνουν καταλυτικῶς καὶ κυριολεκτικῶς τό… σῶμα ἡμῶν, εἶναι τὰ λεγόμενα «ἁμαρτήματα τῆς σαρκός». Εἶναι ἡ πορνεία, – ὡς ἐν προκειμένῳ τὴν ὀνομάζει ὁ Ἀπόστολος, – ἡ μοιχεία καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ συγκείμενα μὲ τὰ τοιαῦτα, πάθη διὰ τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος πλήττει… ἀμέσως τὸ σῶμα του! «Πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει» (Α΄ Κορ. ΣΤ΄ 18), τονίζει καὶ πάλιν ὁ Παῦλος καὶ προσθέτει εἰς ἄλλον σημεῖον, «Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος· πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 4).

Τό… «γνώρισμα» τῆς ἐποχῆς μας

Διὰ πολλῶν χαρακτηριστικῶν στοιχείων θὰ ἠδυνάμεθα νὰ χαρακτηρίσωμεν τὴν σημερινὴν ἐποχήν. Ἐὰν τότε – πρὶν 2000 χρόνια, περίπου – ὁ Κύριος χαρακτήρισε τὴν ἐποχήν του ὡς «γενεὰν ἄπιστον καὶ διεστραμμένην» (Ματθ. ΙΖ΄ 17), ἀντιλαμβανόμεθα ποίους χαρακτηρισμοὺς θὰ «ἐξετόξευεν» κατὰ τῆς σημερινῆς ἐποχῆς ἡ ὁποία ἔχει «ξεπεράσει» εἰς ἁμαρτωλότητα καὶ χυδαιότητα, ὄχι μόνον τὴν ἐποχὴν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλην προγενεστέραν τοιαύτην. Συμφώνως δὲ πρὸς τὰς θεοπνεύστους ἀπόψεις συγχρόνων ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἐκοιμήθησαν πρὸ ὀλίγων μόλις ἐτῶν, ἡ ἐποχή μας εὐκόλως δύναται νὰ συγκριθῇ μὲ τὴν … τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρας, καὶ ἴσως καὶ αὗται… ὠχριοῦν πρὸ αὐτῆς, ἐφ’ ὅσον οἱ χυδαῖοι καὶ πρόστυχοι ἐκεῖνοι λαοί, εὑρίσκοντο ἀκόμη «ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου» καὶ δὲν εἶχεν ἔλθει εἰς αὐτοὺς ὁ φωτισμὸς τοῦ Παν­αγίου Πνεύματος.

Ἡ πορνεία τὴν ὁποίαν, ἐν προκειμένῳ, καταδικάζει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, εὑρίσκεται, ἴσως, εἰς τὸ ἀποκορύφωμά της καὶ ὁ Κύριος γνωρίζει μήπως καί… τοῦτο (τὸ ἀποκορύφωμα), εὑρίσκεται ἀκόμη «ὑψηλότερον»! Ἀπὸ τῆς παιδικῆς, ἀκόμη, ἡλικίας, οἱ ἄνθρωποι κυλίονται εἰς ταῦτα τὰ φοβερὰ καὶ ἀποκρουστικὰ πάθη τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν καὶ πλέον αἱ τοιαῦται βδελυκταὶ μορφαὶ ἁμαρτίας, θεωροῦνται ὡς κάτι τό… φυσικὸν καὶ σύνηθες καὶ ἐπείσθησαν ἀκόμη καὶ οἱ λεγόμενοι «χριστιανοί», ὅτι θὰ πρέπει νὰ συμβιβασθοῦν μὲ τὰ τοιαῦτα ὀλέθρια πάθη καὶ νὰ συμβιώσουν μετ’ αὐτῶν.

Ὅμως, ὁ θεῖος Λόγος, δὲν «χάνει» τὴν ἰσχύν Του καὶ τὴν ἀξίαν Του, καὶ θὰ καταδικάζη τὰ βδελυκτὰ ταῦτα πάθη, ἔστω καὶ ἂν ταῦτα «ἐνομιμοποιήθησαν» καὶ ἐψηφίσθησαν εἰς τὰ ἀνθρώπινα Κοινοβούλια, καὶ ἔστω… ἂν ἐπεβλήθησαν, καὶ διὰ τῆς βίας ἐφιμώθησαν οἱ ἀρνηταὶ τοῦ τοιούτου ἐξευτελιστικοῦ τρόπου… ζωῆς! Ὁ θεῖος Νόμος ἰσχύει καὶ θὰ ἰσχύη καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Κρίσεως, θὰ εὑρεθοῦν… ἔνοχοι ἀπέναντί Του.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

πηγή: orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας