Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Ὁ πραγματικὸς λόγος ποὺ δὲν ὑλοποιήθηκε μέχρι σήμερα τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210-3254321, 2
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 210-3236978
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.fotgrammi.gr

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΙΗΘΗΚΕ
ΚΑΙ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
 ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
Ὁ πραγματικὸς λόγος ποὺ δὲν ὑλοποιήθηκε μέχρι σήμερα τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Ἀλλὰ μὴ διστάζουμε :

Ἡ Παναγιὰ σκεπάζει τὴν Πατρίδα μας καὶ μεσιτεύει γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ μνημείου εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας στὸν υἱό της, Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό.

                                                                  11.8.2015

Πράγματι στὸ Ἄργος τὴν 31.07.1829 ἡ Δ’ Ἐθνικὴ Συνέλευση τῶν Ἑλλήνων ψηφίζει:
 «…(Ἄρθρον) Α. Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσι ὁριστικῶς καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος…».
Καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 25.1.1834 μὲ τὸ ΦΕΚ μὲ ἀριθμὸ 5/29.1.1834 καὶ ἀπὸ 3 Ἀπριλίου 1838 μὲ τὸ ΦΕΚ 12/11.4.1838 συμπληρώνουν ἀντίστοιχα (ἀντιγράφουμε ἀπὸ τὰ ἐπίσημα ἀρχεῖα τοῦ κράτους, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ τότε ΦΕΚ, ποὺ φυλάσσονται εἰς τὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο) :

ΦΕΚ 5/29.1.1834 :
«…Ἄρθρον 1 Θέλει ἀνεγερθῆ εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν Ναός, τιμώμενος ἐπ’ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος….» 
καὶ
ΦΕΚ 12/11.4.1838 : «…ν’ἀνεγείρωμεν εἰς τὴν πρωτεύουσαν Μας τὰς Ἀθήνας Ναὸν τιμώμενον ἐπ’ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ….».

Ἤδη ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως ἐδῶ καὶ 185 χρόνια ἔχει νομοθετηθῆ ὅτι ἡ Πρωτεύσουσα τῆς Ἑλλάδος/Καθέδρα εἶναι ἡ Ἀθήνα.
Τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Κράτους μας πολλές φορὲς ἔφθασαν στὸ ζενίθ. Ὅμως τὰ τρωκτικὰ τῶν «ἡμετέρων», τὰ ρουσφέτια, τὰ παχιὰ λαδώματα, οἱ κολοσσιαῖες μίζες, οἱ μισθοδοσίες καὶ συνταξιοδοτήσεις ἑκατοντάδων χιλιάδων παρασίτων ὡδήγησαν ὄχι μόνον τὴν Πατρίδα μας στὴ συρρίκνωση ἀλλὰ καὶ στὴν ἀφαίμαξη τῆς οἰκονομικῆς ἰκμάδας τοῦ εὐλαβοῦς καὶ φιλότιμου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἐπιβαρύνοντάς τον, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν βαρύτατη φορολογία καὶ μὲ τὰ τεράστια θαλασσοδάνεια. . .
Ὅλα τὰ  «…μὲν ἀλλὰ δέ…» εἶναι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.
Ἄς πάρουμε τὴν Πόλη καὶ ἐκεῖ ἔχουμε τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ ἕτοιμη καὶ θὰ πρέπῃ πολλὰ ἄλλα νὰ κτίσουμε…     
Ἡ περίοπτη θέση τῶν Ἀθηνῶν, τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, εἶναι ἔργο ὅλων καὶ ἕνα τέτοιο ἔργο δὲν πρέπει νὰ κρύβεται, ἐκτὸς ἄν κρυφτοῦν ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι.
Καὶ ὁ νοὼν νοήτω ! ! !

Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀποφασίσουμε ὅλοι μαζί, ὁ καθένας ἀπὸ τὸ μετερίζι του, νὰ παραχωρήσουμε χῶρο στὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ θεμελιώσουμε τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ποὺ ὅλους μας ἑνώνει.

Ἐν τῷ μεταξὺ συνεχίζουν νὰ καταφθάνουν ἄθροα θετικὰ μηνύματα ἀπὸ ὅλη τὴν Ὑφήλιο, λαϊκῶν καὶ κληρικῶν.
Λόγῳ ἐλλείψεως χώρου δημοσιεύουμε μόνον τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος κ. Νικολάου ἀπὸ 28.7.2015 καὶ Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κ. Ἐμμανουὴλ ἀπὸ 27.7.2015.
Ἐν ἀντιθέσει πρὸς ἄλλους πνευματικοὺς ἡγέτας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐτόνισαν ὅτι τὴν προσευχή μας γιὰ τὸ Τάμα : «…πρέπει πρῶτα νὰ τὴν ἐγκρίνῃ ἡ ἁρμοδία Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ὁ Νομικός της Σύμβουλος». . .
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας