Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Η πολεμική των χιλιαστών κατά της θεότητας του Ιησού και η ανασκευή των επιχειρημάτων τουςΑποτέλεσμα εικόνας για ιεχωβαδεςΤου μακαριστού γέροντος Χαραλάμπους Βασιλόπουλου

Ο χριστιανισμός ολόκληρος βασίζεται στην Θεότητα του Κυρίου. Αυτή είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας, ο ακρογωνιαίος λίθος ολόκληρου του Χριστιανικού οικοδομήματος. Εάν αφαιρεθεί το θεμέλιο αυτό, κατέρρευσε ολόκληρος ο χριστιανισμός.
Αι λοιπόν! Οι Χιλιαστές την Θεότητα του Χριστού την πολεμούν με λύσσα και μανία. Την αρνούνται λέγοντας ότι ο Χριστός είναι αρχάγγελος και πρώτος αξιωματούχος του Θεού. Τον ονομάζουν Μιχαήλ και ισχυρίζονται ότι είναι το πρώτο δημιούργημα του Θεού,
δηλ. ότι είναι κτίσμα και πλάσμα. Γράφουν στην «Απελευθέρωση» (Νέοι ουρανοί και νέα γη, σελ.31): «Η των Χριστιανών πίστις θέλει το Χριστόν, ότε ήτο επί της γης, Θεόν τέλειον ομού και άνθρωπον. Θεάνθρωπος όμως είναι δόλιον επινόημα του σατανά, δια να τυφλώση τους ανθρώπους». Στην «Κιθάρα», το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού χαρακτηρίζεται «απάτη, διότι ο Χριστός δεν είναι Θεός». Και στη «Δημιουργία», διακηρύσσεται, ότι «ο Χριστός επί γης ήτο κοινός άνθρωπος θνητός».

Δια να υποστηρίξουν τις βλασφημίες τους αυτές παρερμηνεύουν τα Γραφικά χωρία π.χ. το «Πρωτότοκος πάσης της κτίσεως» (Κολασ. Α΄ 15). Αλλά εκεί δεν λέγει «πρωτόκτιστος», αλλά «πρωτότοκος», ουχ ως αδελφήν έχων την κτίσιν, αλλ’ ως πρό πάσης κτίσεως γεννηθείς», καθώς λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Πάσης κτίσεως – παντός κτίσματος. Αποκαλείται δε ο Κύριος πρωτότοκος πάσης κτίσεως, διότι είναι άμεσος οργανική αιτία της κτίσεως, ο δημιουργός αυτής, διότι «εν αυτώ εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν ουρανοίς και τα επί γης». Το λέγει καθαρά ο Ιωάννης: «Πάντα δι’ αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ έν, ο γέγονεν».

Γιατί όμως οι Χιλιαστές παρασιωπούν τόσα άλλα χωρία, τα οποία καθαρά και ξάστερα ομιλούν περί της θεότητος του Χριστού; Ιδού μερικά:
«Εγώ και ο Πατήρ μου εν εσμέν», «Ει εγνωκειτέ με και τον Πατέρα μου εγνώκειτε αν», «Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα». (Ιω. ιδ΄7,9).
«Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμω, ανελήφθη εν δόξη» (Α΄ Τιμ. Γ΄ 16).
«Ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ών επί πάντων Θεός» (Ρωμ. θ΄ 5).
Ο Ιωάννης αρχίζει το ευαγγέλιό του, θέτων ως προμετωπίδα την Θεότητα του Χριστού: «εν αρχή ήν ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν και Θεός ήν ο Λόγος… Και ο Λόγος σάρξ εγένετο» (Ιω. α΄ 1-14).
Και καταλήγει πάλι με την Θεότητα του Χριστού: «Ταύτα δε γέγραπται, ίνα πιστεύσητε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο υιός του Θεού». (Ιω. κ΄ 31).

Αλλά που να πιστεύσουν οι Χιλιαστές στην Θεότητα του Ιησού Χριστού! Τόσες μαρτυρίες και χωρία δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους, αλλά προσπαθούν να βρουν κανένα δυσκολοεξήγητο χωρίο, να γαντζωθούν σ’ αυτό, να το διαστρέψουν και να αρνηθούν την Θεότητα του Χριστού. Είναι λοιπόν για συζήτηση οι άνθρωποι αυτοί; Αλλά ξεχάσαμε. Είναι πληρωμένοι ακριβώς, για να ξεθεμελιώσουν τον Χριστιανισμό!

Πηγή: «Ξεσκέπασμα των Ιεχωβάδων», Αρχ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου, εκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας