Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Ὑπάρχει Θεός;1.Δέν ὑπάρχει Θεός! (σελ.15-22)
«Δέν ὑπάρχει Θεός· ὅλα ἔγιναν μόνα τους, τυχαῖα, ἐξελικτικά. Ὅλα ἔγιναν ἀπό τήν ὕλη».
Αὐτό ἰσχυρίζονται ὅσοι δέν θέλουν νά ἀποδεχτοῦν τήν ὕπα­ρξη ἑνός Θεοῦ πού δημιούργησε τόν κόσμο μας καί ὅλα τό σύμπαν. Καί πῶς δικαιολογοῦν τήν θεωρία τους αὐτή;
Λένε: Δέν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο πέρα ἀπό αὐτά πού μποροῦμε νά ἐλέγξουμε μέ τίς αἰσθήσεις μας.

Ὅλα προέρχονται ἀπό τήν ὕλη! (σελ.15-16)
Ἡ ὕλη δημιούργησε τό σύμπαν. Αὐτή εἶναι ὁ παντοδύναμος δημιουργός τοῦ
σύμπαντος. Μέσα ἀπ’ αὐτήν ἔγιναν οἱ πλανῆτες, ἡ γῆ μας, ὁ ἀέρας, τό νερό· καί ἔτσι σταδιακά δημιουργήθηκαν ἐξελικτικά τά ὑπόλοιπα ὄντα. Ἡ ζωή ἀναπήδησε αὐτόματα μέσα ἀπό τή νεκρή ὕλη. Μέσα ἀπό τίς ἰδιότητες τῆς ὕλης αὐτῆς ἔγιναν σταδιακά ὅλες οἱ ἄλλες ὑπάρξεις. Γι’ αὐτό καί ἡ ὕλη, λένε, μπορεῖ νά ἐξηγήσει ὅλα τά φυσικά φαινόμενα ἀλλά καί τίς πνευματικές λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀλλά ὅταν ρωτήσει κανείς τούς ἀνθρώπους πού πιστεύουν στίς θεωρίες αὐτές:
καί τήν πρώτη ὕλη ποιός τήν ἔκανε;
πού βρέθηκε;
Τότε ἐκεῖ δέν μποροῦν νά σοῦ ἀπαντήσουν.Καί σοῦ ἀναπτύσ­σουν διάφορες φιλοσοφίες γιά ἔναν κόσμο τυχαῖο, ὀρφανό, χωρίς αἰτία καί σκοπό, χωρίς προορισμό καί μεταφυσικό νόημα.
·        Εἶναι δυνατόν ὅμως νά ἔγιναν ὅλα μόνα τους, τυχαῖα, χωρίς λόγο, χωρίς νόημα;
·        Κι ἄν ὅλα ἔγιναν τυχαῖα, γιατί τότε δέν γίνεται καί σήμερα κάποιο τέλειο δημιούργημα τυχαῖα;
·        Πίσω ἀπό τήν ὕλη μήπως ὑπάρχει κάποιος πού δημιούργησε τήν ὕλη, τά ὄντα, τό σύμπαν;


Πιστεύω μόνο ὅ,τι βλέπω κι ἀγγίζω! (σελ.16-17)
Λένε ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι πού δέν θέλουν νά πιστεύουν στόν Θεό: πιστεύω μόνο ὅ,τι βλέπω, ὅ,τι ἀκούω, ὅ,τι ἀγγίζω. Δέχομαι ὡς ἀληθινό μόνο ἐκεῖνο πού μπορεῖ νά ἀποδείξει ἡ ἐπιστήμη.
Πόσα πράγματα ὅμως ἀνακαλύπτει διαρκῶς ἡ ἐπιστήμη πού παλιότερα ἦταν παντελῶς ἄγνωστα;
Καί πόσα ἀκόμη θά ἀνακαλύψει στά μεταγενέστερα χρόνια;
Αὐτά λοιπόν πού σήμερα ἀποκαλύπτει ἡ ἐπιστήμη ἦταν κάποτε ἀνύπαρκτα ἐπειδή ἁπλῶς καί μόνο δέν εἶχαν ἀνακαλυφθεῖ;
Κι ἔπειτα ἄν πέρα ἀπό τόν αἰσθητό αὐτόν κόσμο ὑπάρχει κι ἕνας ἄλλος πού δέν βρίσκεται μέσα στά ὅρια τοῦ χρόνου, τῆς ὕλης καί τοῦ χώρου, δέν θά μπορέσει ποτέ ἡ ἐπιστήμη νά τόν ἐρευνήσει. Κανένας ἀνθρώπινος νοῦς δέν θά μπορέσει ποτέ νά ἐξετάσει ἕναν κόσμο ἄπειρο καί ὑπεραισθητό, ἀκόμη καί μέ τά πιό σύγχρονα ἐπιστημονικά μέσα.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ θεωρίες αὐτές σέ παλιότερες ἐποχές εἶχαν πολύ μεγάλη ἐπίδραση. Στίς μέρες μας ὅμως, πού ἡ ἐπιστήμη ἔχει προχωρήσει τόσο πολύ, κανένας ἐπιστήμονας πλέον δέν μπορεῖ νά ὑποστηρίξει μέ ἐπιστημονική ἀπολυτότητα τέτοιες θεωρίες. Καί πολύ περισσότερο, κανείς δέν μιλᾶ γιά δημιουργία τῆς ὕλης ἀπό τό μηδέν. Διότι κανείς ἐπιστήμονας δέν μπόρεσε νά δημιουργήσει ὕλη καί ζωή ἀπό τό μηδέν. Οὔτε θά μπορέσει ποτέ.

Ἡ ἐπιστήμη δέν μπορεῖ νά τά ἐξηγήσει ὅλα... (σελ.17-18)
Παρ’ ὅλα αὐτά ὑπάρχουν καί σήμερα πολλά ἀθεϊστικά ρεύματα. Καί μάλιστα προσπαθοῦν νά αἰτιολογήσουν τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τήν ἱκανότητα τῆς ἐπιστήμης νά ἐξηγήσει σήμερα πολλά φυσικά φαινόμενα πού παλαιότερα φαίνονταν ἀνεξήγητα.
Αὐτό ὅμως δέν ἀποτελεῖ σοβαρό ἐπιχείρημα. Διότι ἡ ἐπιστήμη ὅσο περισσότερα ἀνακαλύπτει, τόσο περισσότερο κατανοεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἀμέτρητα ἄλλα πού ἀγνοεῖ. Ἀλλά ἀκόμη κι ἄν κάποτε ὅλοι οἱ φυσικοί νόμοι ἐξηγηθοῦν, αὐτό θά ἀποδεικνύει περίτρανα τήν ὕπαρξη ἑνός πάνσοφου Δημιουργοῦ. Διαφορετικά, ἄν ὅλα ἔγιναν τυχαῖα καί ἀποτελοῦν προϊόντα συμπτώσεων και ἐξελίξεων, πῶς ἐξηγεῖται αὐτή ἡ ἁρμονία στούς φυσικούς νόμους. Γιατί δέν παρουσιάζονται λάθη στήν τάξη τοῦ σύμπαντος; Γιατί δέν ὑπά­ρχουν συγκρούσεις μεταξύ τῶν φυσικῶν νόμων; Γιατί δέν ἔχουμε ἀτέλειες στά ὄντα, ἀλλά ὅσο τά μελετοῦμε, τόσο περισσότερο θαυμάζουμε τήν τελειότητα τῶν νόμων καί τῶν ἰδιοτήτων μέ τίς ὁποῖες λειτουργοῦν;
Ἄρα λοιπόν πίσω ἀπό τήν τάξη τοῦ σύμπαντος κρύβεται ἕνας Θεός ζωντανός, δημιουργός πού ἔφτιαξε τό σύμπαν μέ ἁρμονία καί τελειότητα· ἔφτιαξε ἕναν κόσμο πού διέπεται ἀπό ἄπειρους φυσι­κούς νόμους· ἔβαλε μέσα στή δημιουργία Του αὐτούς τούς νόμους, γιά νά ὑπάρχει ἰσορροπία στή φύση. Κι ὅσο ἡ ἐπιστήμη θά ἐξηγεῖ τά διάφορα φυσικά φαινόμενα, τόσο περισσότερο θά ἀνιχνεύει τά χνάρια τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ μέσα στή κτίση. Μάριος Ν. Δομουχτσῆς

Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;

 (σελ.15-32)
Ἔκδοση Πέμπτη


ΑΔΘΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας