Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Ο άγιος ιερομάρτυρας Χρυσόστομος Σμύρνης για την πλάνη του παπισμού


Αποτέλεσμα εικόνας για χρυσοστομος σμυρνης

Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ο θυσιάσας την ζωήν του υπέρ της Ορθοδοξίας και του μαρτυρικού μας έθνους, ότε ήτο αρχιδιάκονος Εφέσου τω 1896, εξέδωκε περισπούδαστον δίτομον σύγγραμμα περί Εκκλησίας, εξετάζων δε εν τω Δ’ μέρει αυτού τας πλάνας του παπισμού καταλήγει εις το εξής συμπέρασμα.
«Το πόρισμα των ευσυνειδήτων και ορθοδόξων ημών μελετών δυνάμεθα να συνοψίσωμεν εν ταις ολίγαις ταύταις λέξεσιν, ότι η Ρώμη διέστρεψε τους λόγους του Κυρίου προς τον Πέτρον, και παρά πάντα λόγον καί ερμηνευτικόν κανόνα εξήγαγε δόγματα και διδασκαλίας υπερηφάνους και αντιχριστιανικάς.
Διέστρεψε δε και τας παραδόσεις των Πατέρων και, ωσεί μη ήρκουν όλαι αύται αι διαστροφαί, εθεμελίωσε τα ανόσια πρωτεία της αυθεντίας και απολυταρχίας της επί συρραφών, των Ψευδοκλημεντίων και Ψευδοκρεταλίων, ων βάσις υπόκειται αναίσχυντον ψεύδος. Όλα ταύτα απετολμήθησαν εν τη Δύσει μετά τον Θ' αιώνα. Το δε σχίσαν και διαιρέσαν τας Εκκλησίας του Θεού, και έτι διατηρούν ανοικτάς τας πληγάς της Εκκλησίας, είναι πρώτιστα πάντων το αντιχριστιανικόν τούτο της απολυταρχίας δόγμα του Καθολικισμού. Και αν έτι αι άλλαι δογματικαί διαφοραί αναμέσον των Εκκλησίων αρθώσι, και υπολειφθή μόνον το δόγμα του πρωτείου και αλαθήτου των παπών, και πάλιν ένωσις των Εκκλησιών έσται αδύνατος».

Πηγή: επισκόπου Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, Μητροπολίτου Φλωρίνης «Αντιπαπικά», έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας