Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Τάμα του Έθνους, Σε εξαρετικά δύσκολη πορεία για την πραγματοποίησή τουΣωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210-3254321, 2
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 210-3236978
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.fotgrammi.gr


4.8.2015
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ,

ΠΑΡΟΛΟΝ ΟΤΙ:

Α) Χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες θὰ τρώγουν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο διὰ τοῦ ἱδρῶτος των.
Β) Εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ εἰσρέουν εἰσφορές, γιὰ νὰ λαμβάνουν οἱ ἀπόμαχοι τῆς ζωῆς κάποια σύνταξι καὶ ὄχι φιλοδωρήματα.

Γ) Τὰ ὀφέλη τῆς Πολιτείας, τῆς Κοινωνίας, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ εἶναι εἰς βάθος χρόνου τεράστια.
Δ) Εἶναι τὸ μόνο, ποὺ θὰ συμβάλῃ ἀφαντάστως στὴν τόνωσι καὶ ἀναζωογόνησι τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων.


Ἐπειδὴ πολιτικοί, πολιτειακοί, κοινωνικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἰθύνοντες συνεχίζουν νὰ μᾶς περιφρονοῦν καὶ ἀδιαφοροῦν καὶ τυρβάζουν περὶ πολλῶν ἄλλων εὐτελῶν καὶ δευτερευόντων ὑποθέσεων,  ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπανέλθουμε καὶ νὰ κοινοποιήσουμε τὸ τελευταῖο ἔγγραφόν μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 539/30.7.2015 πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο μετὰ τῶν συνημμένων:
Ἄρθον Μόνον καὶ Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσι,
τὸ ὁποῖο κοινοποιήσαμε καὶ στοὺς Ἀρχηγούς Κομμάτων, Κοινοβουλευτικοὺς Ἐκπροσώπους, Προέδρους Βουλῆς, ἁρμοδίους Ὑπουργούς κ.λπ.

Κάνουμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἔκκλησι πρὸς ὅλους τοὺς ἰθύνοντες, Μ.Μ.Ε., φορεῖς, ὀργανισμούς, νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν ἐμπράκτως διαδίδοντας τὴν ἐν λόγῳ ἔκκλησί μας.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι:
Α) Ἀπαλλάσσουμε τοὺς καθ’ὕλην ὑποχρέους Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία νὰ δώσουν ἔστω καὶ μία «τρύπια» δεκάρα.
Β) Ἀπεναντίας τὸ 20% τῶν καθαρῶν ἐσόδων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ διατίθεται συμβατικῶς στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό, γιὰ συσσίτια μαθητῶν, ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ γιὰ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν.
Γ) Ἀπαιτοῦμε ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.


ΠΡΩΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Μόνο ἔτσι θὰ ἐφαρμοσθοῦν τὰ λόγια τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη: «ὅπως ἔδωσες θὰ δώςῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».ΣΩΜΑΤΕΙΟ
 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ  - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  210-3254321-2,    fax 210-3236978

Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


Ἐξοχώτατο Πρόεδρο
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ                                           ΕΠΕΙΓΟΝ
Προεδρικὸ Μέγαρο
Βασιλέως Γεωργίου Β΄2
210-7232342
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 539/30.7.2015 Γ.Ι.
Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Ἀναμένουμε τὴν συνάντησι μαζί σας, ὥστε νὰ διευκολυνθοῦν ὅλες οἱ διαδικασίες περὶ τοῦ σπουδαιότατου ἐθνικοῦ τούτου στόχου.

2. Ἀναγνωρίζοντες τὸ βαρὺ ἔργο καὶ τὴν πολύτιμο χρόνο ἀπάντων τῶν διατελούντων τῶν Νομοθετικῶν θεμάτων, φρονοῦμε καὶ εἰσηγούμεθα ὡς μία ἀκόμη ἄμεση λύσι, τὴν ψήφισι ἑνὸς καὶ μόνο ἄρθρου (ὑποβάλλεται συνημμένως μετὰ τῆς εἰσηγητικῆς ἐκθέσεως), ποὺ θὰ παραπέμπῃ σὲ ἄμεση ἔκδοσι τῶν ἀναγκαίων Προεδρικῶν Διαταγμάτων πρὸς ἐπαλήθευσι τοῦ Μέγιστου αὐτοῦ Ἔργου.

3. Διὰ τὴν ἔμπρακτη συναντίληψί σας σᾶς εὐγνωμονοῦμε προσωπικῶς καὶ φυσικὰ ὅλες οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς τῶν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων.
 Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος           Ἡ Γεν. Γραμματεύς

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος          Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

Συνημμένα:
1.      Ἄρθρον μόνον μετὰ εἰσηγητικῆς ἐκθέσεως
2.      Ἀποφάσεις τῆς  Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 8.6.2012, 14.5.2013 καὶ 7.4.2015.
 


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 στο σχέδιο νόμου με τον τίτλο                    
«Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα
του Τάματος του Έθνους»
(Π.Ι.Π.Τ.Τ.Ε.)
με ένα και μόνο άρθρο

Α: ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
 1. Για την ανέγερση Ιερού Ναού, προς εκπλήρωση του Τάματος του Έθνους,  στο όνομα του Σωτήρος Χριστού του Ελευθερωτή, δηλαδή για την ανέγερση του  Πανελλήνιου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους (μνημείου δοξολογίας, ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας εις τον Ελευθερωτή Σωτήρα Χριστό και αναμνηστικών στηλών εις μνήμη των πεσόντων Ελλήνων και Φιλελλήνων, καθώς και όλων όσων συνέβαλαν εις την αποτίναξη του βαρύτατου μωαμεθανικού ζυγού υπό των Τούρκων) θα  παραχωρηθεί  από το Κράτος, ή από την Τοπική  Αυτοδιοίκηση, αναγκαίος  χώρος προς  το  Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών  (Προεδρικό Διάταγμα από 17.9.1997, δημοσιευθέν στον ΦΕΚ 853Β/25.9.1997) με το κατατιθέμενο Νομοσχέδιο για την πραγματοποίηση αυτού του έργου.

2. Κατόπιν του ομόφωνου Η΄ Ψηφίσματος της εν Άργει Δ΄ Εθνοσυνελεύσεως (31.7.1829), το οποίο υπέγραψε και ο ανεπανάληπτος Κυβερνήτης - «άγιος» της πολιτικής Ιωάννης Καποδίστριας, και των Βασιλικών Διαταγμάτων (ΦΕΚ 5/29-1-1834 & 12/11-4-1838), που ρητά ορίζουν να πραγματοποιηθεί το Τάμα του Κολοκοτρώνη,  το Τάμα του Έθνους, στην Αθήνα, ἡ πραγματοποίηση αυτή είναι ρητή υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους και της Ελλαδικής Εκκλησίας. Στὰ 185 χρόνια, που πέρασαν, πολλές προσπάθειες έγιναν (ως π.χ. το 1843 επί Όθωνα, το 1891 ἀπὸ τὸν Αλέξανδρο Ζαΐμη, το 1910 ἀπὸ τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μέχρι και από την 7ετία συνταγματαρχών). Το Ι.Π.Η.&Π.Α. και το Π.Ι.Π.Τ.Τ.Ε. δεν είναι συνεχιστές κανενός από τους προηγούμενους, αλλά με τις ενέργειές τους διετάχθη η άρση του τραπεζικού απορρήτου των σχετικών λογαριασμών υπέρ της ειδικού ταμείου ανεγέρσεως Ι.Ν. Σωτήρος  υπό της 7ετίας (αριθμός αποφάσεως 1940/2015 Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών).

3. Η ανέγερση του εν λόγω Ιερού Προσκυνήματος, εκτός του ότι θα συνιστά εκπλήρωση της υπόσχεσης του Έθνους στον ελευθερωτή και Σωτήρα Χριστό, θα συμβολίζει παράλληλα, ευρισκόμενο επί της κορυφής της λοφοσειράς «Αγχεσμός»  («Αττικό Άλσος»)  - και σε οπτική επαφή με τον βράχο της ιεράς Ακροπόλεως, και την σύνδεση του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού με τον Χριστιανισμό, ήτοι τον Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό.
Β:  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.  Το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα του Τάματος του Έθνους θα πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών με την σύμπραξη του Σωματείου οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους. Αμφότερα υποχρεούνται να διαθέτουν και τις διάφορες καταθέσεις τους, καθώς και κάθε δωρεά ή έμβασμα στο ταμείο του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών χωρίς οποιονδήποτε όρο και επιφύλαξη, για την επίτευξη του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους. Τα βασικά έξοδα του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους θα καταβάλλονται από τα ταμεία του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και του Σωματείου οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους. Αμφότερα προτίθενται να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους  και να την διαθέσουν ομού μετά της κινητής περιουσίας των (δωρεές και προσφορές προς αυτά, καταθέσεις των) ως δωρεά χωρίς οποιονδήποτε όρο για την πραγματοποίηση του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους και εν γένει δια την επίτευξη των σκοπών του, μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων λειτουργίας των.

Η βούληση του δωρητού / διαθέτη  , ιδρυτού του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών είναι, σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος άρθρο 109, απαραβίαστος.

Τα ανωτέρω προς διάθεση για τον εν λόγω σκοπό ποσά θὰ διατεθούν αφού προηγουμένως γίνει χρήση των δωρεών υλικών και προσφορών εργασίας, ήτοι:

Α) Από Δήμους, Ενορίες, Μονές και λοιπούς χορηγούς  προσφορά πελεκημένων λίθων
Β) τσιμέντων
Γ) μαρμάρων
Δ) σιδήρου
Ε) ασβέστου
ΣΤ) σκύρων
Ζ) σωλήνων και καλωδίων
Η) χρωμάτων
Θ) κουφωμάτων
Ι) ξυλόγλυπτων
ΙΑ)  ψηφιδωτών και  αγιογραφήσεων
ΙΒ)  λοιπών εκκλησιαστικών ειδών
ΙΓ) χωματουργικών εργασιών
ΙΔ) δένδρων, θάμνων και ανθέων για την δημιουργία προτύπου αλσυλλίου, που θα ονομάζεται ,,Κήπος της Εδέμ,, - επίγειος Παράδεισος. 

2.  Η  δαπάνη  ανέγερσης  των  παραπάνω  κτιριακών εγκαταστάσεων,  καθώς  και  τυχόν  άλλων  σχετικών ευαγών προσκτισμάτων, παραπλεύρως ή μακράν,  σε  καμία περίπτωση  και  χωρίς  καμία  εξαίρεση  δεν  θα  βαρύνουν  τον κρατικό  προϋπολογισμό  ούτε  και  τον  προϋπολογισμό  της Διοικούσας  Εκκλησίας ή των Δήμων,  διότι  θα  πραγματοποιηθεί  με  την πρωτοβουλία  του  Ιδρύματος  Προασπίσεως  Ηθικών  και Πνευματικών Αξιών, ως προαναφέρθηκε αναλυτικά.

3.  Η Πολιτεία θα συνδράμει και θα βοηθήσει ηθικά και νομοθετικά και μάλιστα έγκαιρα και ριζικά, για να λύνονται τα  τυχόν  προβλήματα  γρήγορα  και  αποτελεσματικά  με νόμιμες  διαδικασίες, ούτως  ώστε  να  μη  υπάρχουν  διακοπές εργασιών στα έργα, όπως π.χ. με ρυθμίσεις για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την άδεια ανεγέρσεως, τις διαδικασίες ανεγέρσεως, ολοκληρώσεως και της λειτουργίας του Π.Ι.Π.Τ.Τ.Ε. μετά του κανονισμού αυτού, και με τις αναγκαίες φορολογικές διευκολύνσεις.

Κάθε μέρα είναι πολυτιμότατη για το μνημείο δοξολογίας,  ευχαριστίας,  ευγνωμοσύνης  και  λατρείας  στον Ελευθερωτή Σωτήρα Χριστό και  θα πρέπει  να εκτιμάται  και  να αξιοποιείται  για  την  επίτευξη  του  παρακάτω  προβλεπόμενου έργου.


Γ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στον παραχωρούμενο χώρο θα ανεγερθούν τα κτίσματα, ήτοι ο Ιερός Ναός και τα απαραίτητα προσκτίσματα,  αναμνηστικές στήλες με τα
α) ονόματα των πεσόντων Ελλήνων,
β) ονόματα των πεσόντων  Φιλελλήνων,
γ) ονόματα όλων όσοι συνέβαλαν σπουδαία και αποφασιστικά για την απελευθέρωση του γένους των Ελλήνων.


Δ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά από πού θα προέρχονται οι πόροι δια την κατασκευή του μνημείου δοξολογίας και των κοινωφελών προσκτισμάτων αυτού, όπου όχι μόνον δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του Δημοσίου ή της Εκκλησίας της  Ελλάδος ή των Δήμων για την πραγματοποίηση αλλά και κατά την διάρκεια της λειτουργίας των και για την συντήρηση των καθώς και την μισθοδοσία του προσωπικού αυτών, δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση του Δημοσίου ή της Εκκλησίας της  Ελλάδος ή των Δήμων.

Απεναντίας άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι το ότι,  αν και το Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος δεν θα έχουν  την οποιανδήποτε επιβάρυνση, παρά ταύτα θα έχουν και έσοδα, αφού ένα 20% των  ετησίων πάσης φύσεως καθαρών ποσών θα διατίθεται για κοινωφελή έργα (συσσίτια μαθητών, αναστύλωση σχολείων και ιστορικών Ιερών Μονών και Ναών).

Τοιουτοτρόπως
A)   Θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
B)   Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα έχουν εισφορές-έσοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συντάξεις.
Γ)  Θα αναζωογονηθεί –τονωθεί η αγορά.
Δ) Θα εισρέει τεράστιο συνάλλαγμα από την επισκεψιμότητα            δεκάδων εκατομμυρίων τουριστών, οι οποίοι όχι μόνον θα εστιάζονται     και θα διανυκτερεύουν αλλά και θα αγοράζουν πολλά αναμνηστικά     δώρα.
Ε)  Θα ενθαρρυνθεί και αναζωογονηθεί το κατατρωθέν ηθικό σθένος των Ελλήνων
και λοιπά τεράστια οφέλη εις βάθος χρόνου.

2. Οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις θεσπίζονται λόγω των μεγάλων αναγκών σε πόρους και για την διευκόλυνση επισπεύσεως των διαδικασιών και των έργων.

3. Υπέρ της ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Ελευθερωτή Σωτήρα Χριστού και της δημιουργίας του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους συνηγορούν παντοιοτρόπως: 

ο Οικουμενικός Πατριάρχης από 15.10.2006,
ο Πατριάρχης Μόσχας κυρός Αλέξιος 27.10.2006,
ο Πατριάρχης Βελιγραδίου κυρός Παύλος
ο νυν Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος  από 4.2.2015,
ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων από 27.10.2011,
ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας  από 31.1.2006,
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος από 29.10.2010,
ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος από 27.3.2013, από 10.7.2013 και
15.11.2013,
ο Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας από 14.1.2015,
ο Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας από 7.3.2012,
ο Συνοδικός - Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων από 28.1.2015,
ο τέως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Μάξιμος
ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος από 18.2.2015
η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων από 9.3.2015


Ηγούμενοι Ι. Μονών Αγίου Όρους
Ηγούμενοι των υπολοίπων Ι.  Μονών της Ελλάδος ως π.χ.
Ι. Μ. Πετράκη από 10.11.2011, Ι. Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά από 10.11.2011,
Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών από 20.11.2014,  
Παγκαλαβρυτινή Ένωση από 15.12.2014,
πληθώρα προσωπικοτήτων, ως π.χ.
ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος από 14.9.2004,
επ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ρωμύλος Κεδίκογλου από 20.11.2014,
εκατοντάδες άλλοι κοινωνικοί φορείς, φίλοι, προσκυνητές Ι.Ν. Αγ.  Νέου  Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανίας Καλαβρύτων .

4. Συνημμένως οι  Αποφάσεις της  Διαρκούς Ιεράς Συνόδου  της Εκκλησίας της Ελλάδος από 8.6.2012 και από 14.5.2013 καὶ 7.4.2015.


ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


ΑΡΘΡΟΝ ΜΟΝΟ

Για την ανέγερση του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους (Π.Ι.Π.Τ.Τ.Ε.) χορηγείται η χρήση γης σε περίοπτο θέση των Αθηνών και στο Αττικό Άλσος κατά προτίμηση. Όλες οι ρυθμίσεις, που απαιτούνται δια την διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, την άδεια ανεγέρσεως, τις διαδικασίες ανεγέρσεως, ολοκληρώσεως και λειτουργίας του Π.Ι.Π.Τ.Τ.Ε. μετά του κανονισμού αυτού, και οι αναγκαίες φορολογικές διευκολύνσεις ρυθμίζονται δια Προεδρικών Διαταγμάτων.


 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας