Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Δεκάδες θρησκευτικοὶ ἡγέτες ὑπογράφουν ἐπιστολὴ πού ὑποστηρίζει «τὸ δικαίωμα τῶν ἀμβλώσεων»

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Ἑξήντα ὀκτὼ θρησκευτικοὶ ἡγέτες ποῦ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι “χριστιανοί”, ὑπέγραψαν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας ἐνάντια σὲ ἕναν προτεινόμενο νόμο τῆς Ἀϊόβα ποῦ θὰ προστατεύει τὰ ἀγέννητα παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἄμβλωση, ὅταν ὁ καρδιακὸς παλμὸς τοὺς εἶναι ἀνιχνεύσιμος. "Ὡς ἡγέτες τῶν θρησκειῶν, θέλουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς συλλογικὲς φωνές μας, νὰ συμπαρασταθοῦμε στὶς γυναῖκες τῆς Ἀϊόβα καὶ νὰ στηρίξουμε τὸ συνταγματικό τους δικαίωμα ... σὲ μία ἔκτρωση», ξεκινᾶ ἡ ἐπιστολή. Μιλώντας ἐναντίον τοῦ Bill Heartbeat τῆς Ἀϊόβα, οἱ ἡγέτες γράφουν ὑποστηρικτικὰ γιὰ τὶς «ἰδιωτικὲς ἰατρικὲς ἀποφάσεις» μίας ἐγκύου μητέρας, ἀναφερόμενες στὴν ἐπιλογὴ τῆς ἄμβλωσης. Ἡ κύρια γραμμὴ τοῦ...
προτεσταντικοῦ δόγματος ὁδήγησε τὴν ἐπιστολὴ τόσο στοὺς ἀριθμοὺς ὅσο καὶ στὸ κύρος, μαζὶ μὲ τὶς Πρεσβυτεριανὲς Ἐκκλησίες τῶν ΗΠΑ, Εὐαγγελικὴ Λουθηρανικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς, Ἑνωμένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, Ἀμερικανικὲς Βαπτιστικὲς Ἐκκλησίες τῶν ΗΠΑ, Μεταρρυθμισμένη Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς , Τὴν Ἐκκλησία Ἑνότητας, τὴν Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἡνωμένων Μεθοδιστῶν ποῦ ὑπογράφουν τὸ ἔγγραφο. Ἕνα βασικὸ σημεῖο διαφωνίας μεταξὺ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Heartbeat Bill καὶ τῶν ἀντιπάλων εἶναι οἱ λόγοι τῆς νομοθεσίας. Οἱ ἀντίπαλοι Heartbeat Bill, συμπεριλαμβανομένων τῶν ὑπογραφόντων τοῦ Des Moines, ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ δημιουργοί του ἔχουν «ἐπιχειρήματα ποῦ βασίζονται μόνο σὲ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις», δηλαδὴ στὴν ἱερότητα τῆς ἀθώας ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ὑποστηρικτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Heartbeat Bill στηρίζεται στὴν ἐπιστήμη, συγκεκριμένα στὸν βιολογικὰ ἐπαληθεύσιμο καρδιακὸ παλμὸ καὶ στὴν συνοδευτικὴ ἀνάπτυξη ὀργάνων στὸν ἄνθρωπο. Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀγέννητου μωροῦ ἀρχίζει νὰ χτυπάει σὲ 18-21 ἡμέρες ἀπὸ τὴ σύλληψη, σύμφωνα μὲ τὴν τυπικὴ ἰατρικὴ τεκμηρίωση. Μία μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης διαπίστωσε ὅτι ἡ καρδιὰ τοῦ μωροῦ χτυποῦσε στὶς 16 ἡμέρες. Ἡ ἐπιστολὴ ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς πίστης χαρακτηρίζει τὸν Bill Heartbeat ὡς "ἀνήθικο" καὶ ὅτι ἀποτελεῖ μία "ἐπίθεση" στὸ "συνταγματικὸ δικαίωμα τῶν γυναικών". Καταλήγουν στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Bill Heartbeat "εἶναι ἀντισυνταγματικὸς καὶ εἶναι λάθος. "Ἡ ἐπιστολὴ ἀρνεῖται ἀκόμα νὰ μπεῖ στὸ ζήτημα τοῦ πότε ἀρχίζει ἡ ζωή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐπιχειρήματος τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Heartbeat Bill. "Ὑπάρχει ἕνα εὐρὺ φάσμα πεποιθήσεων μέσα στὴν κοινότητα τῶν θρησκειῶν σχετικὰ μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς", γράφει ἡ ἐπιστολή, ὑποβιβάζοντας αὐτὸ τὸ βασικὸ θέμα στὴν ἀποκλειστικὴ σφαίρα τῆς θρησκείας καὶ ἀποκλείοντας τὴν ἀπὸ τὸ νόμο. "Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ συζητήσουμε αὐτὸ τὸ ζήτημα γιατί, ἁπλά, οἱ προσωπικές μας θρησκευτικὲς πεποιθήσεις δὲν εἶναι σχετικὲς μὲ τὴ νομικὴ συζήτηση". Ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει: "Ἡ θεολογικὴ κατανόηση ἑνὸς ἀκόμα ἀτόμου γιὰ τὸ πότε ἀρχίζει ἡ ζωή, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπισκιάζει τὰ δικαιώματα τῶν γυναικών". 


 
πηγή:  orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας